Ústredný portál verejnej správy

Prístup, disponovanie s elektronickou schránkou

Občan a štát

Osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente.

Na prístup a prihlásenie sa do elektronickej schránky je potrebné, aby sa osoba úspešne identifikovala a autentifikovala.

Identifikáciou osoby je postup, pri ktorom sa deklaruje identita prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikáciou je postup orgánu verejnej moci, pri ktorom sa overuje pravdivosť deklarovanej identity prostredníctvom overenia správnosti a platnosti identifikátora osoby a autentifikátora. Pričom úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k prostriedkom a údajom informačného systému, ako aj k elektronickej komunikácii.

Na autentifikáciu sa ako autentifikátor môže použiť len

a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa osobitného predpisu alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
b) alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia. Zákon o e-Governmente ďalej v § 22 a §59 ods. 3 ustanovuje Ministerstvu vnútra SR povinnosť vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o alternatívnom autentifikátore a zároveň ustanoví orgán verejnej moci, ktorý bude alternatívny autentifikátor vydávať a zneplatňovať. Viac o alternatívnom autentifikátore...

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby je oprávnená fyzická osobapre ktorú bola schránka zriadená – jej majiteľ. Okrem majiteľa schránky je na prístup a disponovanie so schránkou fyzickej osoby oprávnená osoba, ktorú poverí majiteľ, pre ktorého bola schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Súvisiace dokumenty:

Používateľská príručka k elektronickej schránke [.pdf, 1644.3 kB]

Dátum poslednej zmeny: 17. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko