Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Poistenie motorového vozidla

Cestovanie a doprava

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia.

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia. 

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené na svoje vozidlo každý držiteľ vozidla. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky.
Havarijné poistenie je určené najmä na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle.

Povinné zmluvné poistenie (nazývané tiež PZP)

Poistenie nie je viazané na konkrétnu osobu, ale vzťahuje sa na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku škodovej udalosti vozidlom disponoval. 
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing), povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca
V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla
Ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný tak urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR. 

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • ušlého zisku
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa predchádzajúcich bodov, ak poisťovňa nesplnila svoje povinnosti (t. j. bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, a poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia) alebo poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému poistné plnenie v uvedenom rozsahu, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla neustanovuje inak. 

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu EÚ, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu. 

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. 
Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

 1. 5 240 000 EUR za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 2. 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a za náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených.

Poistenie zodpovednosti zaniká:

 • zánikom motorového vozidla,
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing).

O vzniku niektorej z týchto skutočností je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu. 
Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa a poistník vypovedať poistnú zmluvu do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovni. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. 

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. 

Po zániku poistenia zodpovednosti je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

Práva a povinnosti poisteného 

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR,
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si táto vyžiada.
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že:

 • bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
 • v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
 • právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.

Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na poisťovňu (napr. ak sa ukáže, že poškodený zavinil nehodu, hoci mu už poisťovňa plnila) a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto práv. 
Pre prípad havárie by každý mal vedieť, že na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
 • obchodné meno a sídlo poisťovne, u ktorej bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
 • číslo poistnej zmluvy.

Praktická rada: Nakoľko nie vždy je hneď jasné, kto nehodu zavinil, odporúčame trvať vždy na výmene týchto údajov medzi všetkými účastníkmi nehody. 

Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovňa je povinná tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného. 

Praktická rada: Uvedené právo ma poistený i počas trvania zmluvného vzťahu a je potrebné ho odlíšiť od povinnosti poisťovne vydať takýto doklad pri ukončení zmluvného vzťahu – viď text nižšie.

Práva, nároky a povinnosti poisťovne 

Poisťovňa je povinná po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. 

Poisťovňa je povinná do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil svoju povinnosť bez zbytočného odkladu po zániku poistenia zodpovednosti odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu, nie je poisťovňa povinná do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné. 

Poisťovňa bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti. 

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti

 • skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
 • poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovni, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovňa nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovňa povinná poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 1,66 EUR. 
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovne nahradiť škodu, má poisťovňa právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia. 

Poisťovňa je povinná  poistníkovi písomne oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia 
a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, 
b) dátum skončenia poistného obdobia, 
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.

 Poisťovňa má vo vymedzených prípadoch (napr. ak vodič spôsobil škodu úmyselne, alebo ju spôsobil pod vplyvom návykovej látky) voči poistencovi, príp. vodičovi vozidla, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti. Právo poisťovne na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia. 
Náhradu škody uhrádza poisťovňa poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovni a je povinný tento nárok preukázať. 
V súvislosti so vstupom SR do EÚ vznikla poisťovniam povinnosť ustanoviť vo všetkých členských štátoch (okrem členského štátu, v ktorej jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti), určiť svojho likvidačného zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť, v súlade s § 15a zákona, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť. Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene poisťovne a na jej účet; likvidačný zástupca je oprávnený vykonávať túto činnosť pre jednu alebo viaceré poisťovne.

Hraničné poistenie 

Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (ďalej len "kancelária") zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území SR (ďalej len "hraničné poistenie").Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na škodové udalosti, ktoré vznikli na území SR a na území iného členského štátu
Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území SR, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia. 
Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú, ak:

 • na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže zelenou kartou platnou na území Slovenskej republiky,
 • ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov,
 • ide o motorové vozidlo, ktoré sa spravidla nachádza na území iného členského štátu,
 • ide o motorové vozidlo uvedené v zozname motorových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka z poistenia zodpovednosti, odovzdanom členským štátom Európskej Komisii a kancelárii spolu s určením subjektu zodpovedného za náhradu škody spôsobenej prevádzkou týchto motorových vozidiel.

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom štátnom jazyku, a to v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom alebo ruskom jazyku. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o hraničnom poistení
Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba. 

Útvar Policajného zboru vykonáva kontrolu splnenia povinnosti pri vstupe cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného ako členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu. Ak pri vstupe takého cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nesplnil povinnosť, neumožní vstup takého motorového vozidla na územie Slovenskej republiky do splnenia tejto povinnosti

Vodič cudzozemského motorového vozidla, ktorý prevádzkuje motorové vozidlo na území Slovenskej republiky, na ktoré je povinný uzavrieť hraničné poistenie, bez tohto poistenia alebo po uplynutí platnosti zelenej karty, zaplatí kancelárii poistné vo výške trojnásobku poistného, ktoré malo byť zaplatené na dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky. 
Ak sa vodič cudzozemského motorového vozidla, na ktorého prevádzku sa vzťahuje hraničné poistenie, pri výjazde z územia Slovenskej republiky nepreukáže dokladom o hraničnom poistení uzavretom na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky, neumožní sa mu ďalšie používanie tohto motorového vozidla do doby, kým si nesplní povinnosť podľa predchádzajúceho odseku.

Havarijné poistenie 

Ako sme už uviedli, havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle. 
Ide o čisto komerčný druh poistenia, preto je potrebné sa na jeho podmienky (ktoré sa však v zásade od seba veľmi neodlišujú) informovať v jednotlivých poisťovniach, ktoré takýto druh poistenia poskytujú.

Ako sa rozhodnúť pri výbere PZP

Väčšina vodičov sa pri výbere povinného zmluvného poistenia orientuje len podľa ceny. Vychádzajú pritom zo samotnej definície povinných poistiek. Hradí sa z nich škoda, ktorú motorista spôsobí iným. To znamená, že samotný poistený motorista z tohto poistenia nedostane ani cent. Mnohým motoristom je preto jedno, ktorú poisťovňu si vyberú. Hlavne, aby bola čo najlacnejšia. 
Lenže v posledných rokoch sa súboj poisťovní nesústreďuje len na ponúknutie nižšej ceny, ako má konkurencia. Poisťovne k povinným poistkám pribaľujú rôzne doplnkové poistenia, zľavy na iné poistenia či asistenčné služby. Klient, ktorý má v jednej poisťovni uzatvorené životné poistenie, poistenie domu či domácnosti, zvyčajne dostane výhodnejšiu ponuku na PZP ako človek, pre ktorého bude povinná poistka v danej poisťovni jeho prvou zmluvou. 
Asistenčné služby k PZP dnes už ponúkajú všetky poisťovne. Nie je však asistencia ako asistencia. Poisťovne sa líšia napríklad v tom, či klientovi len zabezpečia odťah, alebo ho za neho aj zaplatia. Rozdielne sú aj maximálne sumy, do ktorých sú poisťovne ochotné zaplatiť jednotlivé asistenčné služby. Zvyčajne poisťovne inak pristupujú aj k autám, ktoré sú nepojazdné pre nehodu a ktoré odstavila porucha. V prípade nehody motorista väčšinou získa odtiahnutie zdarma, kým pri poruche mu poisťovňa odťah len zabezpečí, no zaplatiť ho musí vodič.

Ako zmeniť poisťovňu 

Motoristi, ktorí majú uzatvorené PZP na kalendárny rok, majú čas na zmenu poisťovne do 18. novembra. Ľudia, ktorým sa poistné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, sa môžu pre zmenu rozhodnúť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Do tohto termínu musia svojej pôvodnej poisťovni doručiť výpoveď zmluvy. V prípade, že to nestihnú, zostanú v tej istej poisťovni celý nasledujúci rok. 

Výpoveď by mala obsahovať údaje o aute, jeho majiteľovi a číslo poistnej zmluvy. Zároveň je dobré požiadať aj o vystavenie dokladu o bezškodovom priebehu. Hoci poisťovne priznávajú bonus za jazdu bez nehody aj bez tohto potvrdenia, v prípade, že klient spôsobí dopravnú nehodu, môžu si tento doklad spätne vyžiadať. 
Podať výpoveď môžu aj tí vodiči, ktorí si ešte nevybrali novú poisťovňu. Uzatvoriť novú zmluvu im stačí tesne pred uplynutím poistného obdobia.

Dôvody zániku poistenia

K zániku poistnej zmluvy môže dôjsť výpoveďou pred jej výročím, zánikom predmetu poistenia (k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel), zmenou držiteľa vozidla, nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota.

Pokuty 

V prípade, že motorista jazdí bez povinnej poistky, hrozí mu pokuta. A to nielen v prípade, že sa nebude môcť policajnej kontrole preukázať potvrdením o PZP. Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) nahlasuje všetky vozidlá, ktoré nemajú povinné zmluvné poistenie, okresným úradom. Tie by mali dať majiteľovi auta automaticky pokutu. Minimálna pokuta pre majiteľa nepoisteného auta je 16,60 eura, maximálna 3 320 eur
Oveľa väčšie problémy môžu nastať, ak nepoistené auto spôsobí dopravnú nehodu. Majiteľ poškodeného auta dostane odškodnenie z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ale tá si bude následne škodu vymáhať od nepoisteného škodcu. 
Kto nechce platiť PZP, musí auto odhlásiť z evidencie a nesmie ho používať. V prípade, že sa znovu rozhodne na aute jazdiť, bude musieť zaplatiť poplatok za prihlásenie. 

Dátum poslednej zmeny: 12. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko