Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. generálne riaditeľstvo

Panónska cesta 2
Bratislava
851 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0850 003 003 (zo zahraničia +421 220 81 70 03)
Fax:  

 Všeobecná zdravotná poisťovňa

Charakteristika: www.vszp.sk

Postavenie a činnosť zdravotných poisťovní v SR je upravné zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z. z.").

VšZP je v postavení orgánu verejnej moci pri výkone činností podľa § 6 ods. 1 písm. p) a t) zákona č. 581/2004 Z. z., t. j. pri vydávaní a doručovaní výkazu nedoplatkov a zasielaní oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného (prípadne pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch voči nim) v zmysle § 17a, 17b a 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Klienti môžu pre aktívnu komunikáciu s VšZP aj naďalej využívať všetky služby ePobočky po prihlásení do svojho konta na ePobočke, ako aj služby pre neprihlásených klientov.

 

Kontakt:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

generálne riaditeľstvo

Panónska cesta 2

851 04  Bratislava

 

Call centrum:

0850 003 003  (zo zahraničia +421 220 81 70 03)

 

 

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam