Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Oprávnenie na podnikanie na základe osobitných predpisov získané prostredníctvom JKM

Podnikanie

O vydanie oprávnenia na podnikanie na základe vybraných osobitných predpisov je možné požiadať aj prostredníctvom JKM.

Od 1. júna 2010 je možné požiadať o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe osobitných predpisov aj prostredníctvom okresného úradu, odboru živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM), ktoré sprostredkuje zaslanie tejto žiadosti príslušnému kompetentnému orgánu a ten následne rozhodne o udelení oprávnenia na podnikanie. 

Činnosti, ktoré sú podnikaním podľa vybraných osobitných predpisov a pre ktoré je možné  požiadať o vydanie oprávnenia na podnikanie prostredníctvom JKM:

 • Advokát
 • Autorizovaný architekt (hosťujúci) a autorizovaný krajinný architekt (hosťujúci)
 • Audítor
 • Autorizovaný geodet a kartograf
 • Autorizovaný stavebný inžinier (hosťujúci)
 • Banská činnosť
 • Daňový poradca
 • Energetika
 • Geologické práce
 • Letecké práce
 • Mediátor
 • Patentovaný zástupca
 • Reštaurátor
 • Správca
 • Tepelná energetika
 • Veterinárne činnosti a služby
 • Znalec, tlmočník, prekladateľ
 • Športový odborník / profesionálny športovec SZČO 

Bližšie informácie k získaniu oprávnenia na činnosti, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov nájdete na stránke ministerstva vnútra... 

Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2014