Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Ochrana ovzdušia

Životné prostredie

Ovzdušie je jednou zo zložiek životného prostredia, ktorého ochrana je mimoriadne dôležitá.

Základným hmotnoprávnym predpisom ochrany ovzdušia je zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“), ktorý upravuje

 • monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy,
 • informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy,
 • prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia a nástroje na riadenie kvality ovzdušia,
 • národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok vnášaných do ovzdušia a požiadavky na vypracovanie národného programu znižovania emisií,
 • prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a preukazovanie jej dodržiavania, nástroje na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zisťovanie ich množstva,
 • požiadavky na kvalitu palív a regulovaných výrobkov,
 • práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • štátny dozor, správne delikty a priestupky v oblasti ochrany ovzdušia,
 • činnosti na podporu výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vyžadujúce odbornú spôsobilosť v ochrane ovzdušia,
 • informačné systémy o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách.

Zákon o ochrane ovzdušia sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia podľa § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a látok vymedzených osobitným predpisom) do ovzdušia.

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:

 • technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"). Vymedzený je ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku, 
 • zariadenie, ktoré na svoj pohyb alebo pohon vlastných strojných častí využíva spaľovací motor, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky z hľadiska emisií znečisťujúcich látok pre cestné motorové vozidlá alebo necestné pojazdné stroje, (ďalej len "mobilný zdroj")
 • stacionárny zdroj, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov, alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia, ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora (ďalej len „prenosný zdroj“).

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:

 • osobitne závažné technologické celky (ďalej len "veľký zdroj"),
 • závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len "stredný zdroj"), 
 • ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátané činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (ďalej len "malý zdroj"),
 • činnosti, ktoré nie sú späté so stavebným objektom alebo technologickým celkom a nie sú súčasťou veľkého zdroja, stredného zdroja alebo malého zdroja, ale sú vykonávané samostatne a prejavujú sa prašnosťou, zápachom, dymom alebo sa z nich môžu uvoľňovať emisie znečisťujúcich látok, pričom využitie technického vybavenia na vykonávanie predmetnej činnosti sa nevylučuje (ďalej len „osobitná činnosť“).

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia

Prípustná miera znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie antropogénnych emisií zo stacionárneho zdroja priamo alebo nepriamo do ovzdušia a určujú ju:

 1. emisné limity,
 2. technické požiadavky,
 3. podmienky prevádzkovania,
 4. emisné stropy,
 5. emisné kvóty.

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok do ovzdušia počas jedného alebo viacerých časových úsekov zo zariadenia stacionárneho zdroja vyjadrená ako:

 1. hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne,
 2. hmotnostný tok znečisťujúcej látky,
 3. limitný emisný faktor,
 4. emisný stupeň,
 5. stupeň odsírenia,
 6. tmavosť dymu,
 7. počet pachových jednotiek.

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovené pre nové zariadenia stacionárnych zdrojov vychádzajú z možností najlepších dostupných techník. Tieto emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov z hľadiska ochrany ovzdušia určujú minimálne požiadavky na prevádzku týchto zdrojov (požiadavky na uplatnenie emisných limitov, ako aj technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám pre zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu tým nie sú dotknuté).

Emisná kvóta je určená ako tona emisie znečisťujúcej látky, ktorú je povolené vypustiť zo stacionárneho zdroja počas roka, pričom prevod kvót medzi zdrojmi je možný.

Emisný strop je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené vypustiť do ovzdušia z konkrétneho stacionárneho zdroja alebo skupiny stacionárnych zdrojov z daného územia za kalendárny rok.

Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné kvóty alebo emisné stropy a mechanizmus ich určenia pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis.

Kvalita ovzdušia

Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť kvalitu ovzdušia v ostatných prípadoch. Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.

Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ochrane ovzdušia.

Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území zabezpečuje ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len "poverená organizácia"), ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav.

Ministerstvo, Okresný úrad v sídle kraja a Slovenský hydrometeorologický ústav a obec ak sú tieto informácie dostupné, sú povinní sprístupňovať určené aktuálne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zodpovedných za plnenie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a zodpovedných za informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia sú ustanovené v § 33 zákona o ochrane ovzdušia.

Oblasťami vyžadujúcimi osobitnú ochranu ovzdušia :

 • oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
 • národné parky, prírodné parky,
 • chránené krajinné oblasti, 
 • kúpeľné miesta,
 • prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie.

Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť zóny a aglomerácia, kde je najmä potrebné zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

 1. kde sa meraním zistilo prekročenie limitnej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo
 2. ktorá bola na základe modelovania alebo odborného odhadu vymedzená ako riziková oblasť prekročenia niektorej hodnoty podľa predchádzajúceho bodu.

V oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt vrátane príslušnej medze tolerancie, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, program na zlepšenie kvality ovzdušia určí merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo.

Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že koncentrácia znečisťujúcej látky prekročí informačný prah alebo výstražný prah. okresný úrad v sídle kraja vypracuje v spolupráci so subjektmi uvedenými v § 9 ods. 5 zákona o ochrane ovzdušia pred ustanoveným termínom dosiahnutia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt smogový regulačný plán. V smogovom regulačnom pláne možno v závislosti od konkrétneho prípadu a podielu zdrojov na znečistení ovzdušia v danom území ustanoviť opatrenia

 • na regulovanie, obmedzenie a zastavenie činností a prevádzky stacionárnych zdrojov,
 • na regulovanie, obmedzenie a zastavenie stavebných a búracích prác,
 • na regulovanie, obmedzenie alebo na zastavenie cestnej dopravy v nevyhnutných prípadoch,
 • na regulovanie činností emitujúcich tuhé znečisťujúce látky vrátane obmedzenia malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo,
 • osobitne zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,
 • osobitne zamerané na zníženie prekurzorov ozónu, ak existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia výstražného prahu pre ozón, obmedzenie jeho trvania alebo veľkosti jeho prekročenia; ak taký potenciál neexistuje, uplatňuje sa len smogový varovný systém pre ozón,
 • osobitne určené pre závažnú smogovú situáciu.

Smogový regulačný plán obsahuje krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať (najneskôr nasledujúci deň po vydaní upozornenia na vznik smogovej situácie alebo vydaní výstrahy o závažnej smogovej situácii) na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.

Povinnosti osôb

Zakazuje sa

 • spaľovať odpad a palivo vyrobené z odpadu v iných zariadeniach, ako sú spaľovne odpadu alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem povolených druhov druhotných palív,
 • spaľovať tuhé druhotné palivá okrem druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným vo vyhláške č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív ,
 • spaľovať hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW; toto sa nevzťahuje na spaľovanie biopalív a obnoviteľných plynov, ktorými sú bioplyn a vodík,
 • spaľovať na otvorenom ohnisku a voľnom priestranstve akýkoľvek materiál okrem suchého rastlinného materiálu, ktorý nie je znečistený chemickými látkami, po splnení požiadaviek osobitného predpisu; zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie materiálu, ktorý je určený na eradikáciu,
 • prevádzkovať veľký zdroj, stredný zdroj a malý zdroj bez povolenia, okrem prípadov podľa § 27 ods. 2 až 4 zákona o ochrane ovzdušia.

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

 • prevádzkovať stacionárny zdroj v súlade s povolením, dokumentáciou a so zabezpečeným dohľadom nad prevádzkou zdroja,
 • dodržiavať emisné limity určené v povolení; ak emisné limity nie sú určené, dodržiavať emisné limity ustanovené vo vyhláške č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené v povolení; ak technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nie sú určené, dodržiavať ustanovené vo vyhláške č. 248/2023 Z. z.,
 • spaľovať len palivá určené v povolení; ak požiadavky na palivo nie sú určené, spaľovať len palivá uvedené v dokumentácii zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu palív ustanovené vo vyhláške č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív,
 • plniť počas skúšobnej prevádzky podmienky určené súhlasom na skúšobnú prevádzku,
 • plniť ustanovené podmienky uplatňovania prechodných opatrení podľa § 31 zákona o ochrane ovzdušia, ak ide o veľké spaľovacie zariadenie alebo väčšie stredné spaľovacie zariadenie zaradené do niektorého z prechodných opatrení a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom,
 • plniť požiadavky redukčného plánu ustanovené vo vyhláške č. 248/2023 Z. z., ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo, ktoré uplatňuje redukčný plán,
 • podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 12 a 15, § 28 ods. 6 zákona o ochrane ovzdušia a predkladať povoľujúcemu orgánu potrebné podklady,
 • zabezpečiť, aby riadenie prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vykonávala osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia,
 • oznámiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa zdroja alebo jeho časti a zánik zdroja do 30 dní odo dňa ich uskutočnenia
 • podieľať sa na vyzvanie okresného úradu v sídle kraja na vypracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia a smogového regulačného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, za ktorých plnenie je zodpovedný.
 • umožniť osobám vykonávajúcim dozor alebo nimi povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účely kontroly plnenia povinností prevádzkovateľa, prevádzky stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a predkladať im potrebné podklady a plniť ostatné povinnosti podľa § 49 zákona o ochrane ovzdušia a vykonať uložené opatrenia na nápravu,
 • dodržiavať zásady ustanovené v prílohe č. 7 zákona o ochrane ovzdušia.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach vedenia prevádzkovej evidencie, zisťovania množstva emisií, oznamovania údajov o emisiách a zdroji, predkladania správ, súboru parametrov a opatrení a programov na zníženie množstva emisií a informovania verejnosti sú povinní

a) predložiť okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky a pred uvedením zmeny zdroja do prevádzky, ak úrad nerozhodne inak; ak je to potrebné, aktualizovať ho,

b) zisťovať každoročne množstvo emisií schváleným postupom výpočtu množstva emisií; pre stavy prevádzky a osobitné prípady, pre ktoré nie je schválený postup výpočtu, zisťovať množstvo emisií spôsobom podľa § 23 zákona o ochrane ovzdušia,

c) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnom zdroji spôsobom ustanoveným vo vyhláške č. 254/2023, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia a uchovávať sledované údaje a doklady počas ustanovenej doby,

d) každoročne, do konca februára, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému v rozsahu ustanovenom vo vyhláške č. 254/2023 Z. z. a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke,

e) vypracovať každoročne bilanciu organických rozpúšťadiel, ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá,

f) vypracovať a predkladať každoročne správu o prevádzke stacionárneho zdroja podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z., ak ide o spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, do konca februára nasledujúceho roka,

g) vypracovať súbor parametrov a opatrení v rozsahu vo vyhláške č. 254/2023 Z. z., predložiť ho na schválenie povoľujúcemu orgánu pred uvedeným zdroja do prevádzky, ak ide o

 1. veľký zdroj a aktualizovať ho pri zmene zdroja alebo na základe požiadavky povoľujúceho orgánu,
 2. zmenu začlenenia malého zdroja alebo stredného zdroja na veľký zdroj, v termíne do jedného roka od dátumu zmeny jeho začlenenia,
 3. stredný zdroj, na vyzvanie povoľujúceho orgánu; aktualizovať ho pri zmene zdroja alebo na základe požiadavky povoľujúceho orgánu,

h) vypracovať na základe vyzvania povoľujúceho orgánu plán riadenia zápachu a plán riadenia prašnosti podľa vyhlášky č. 248/2023 Z. z. a predložiť ho na schválenie,

i) vypracovať a predložiť na vyzvanie povoľujúceho orgánu program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja v ustanovenom rozsahu podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z. a tento program aktualizovať podľa potreby a o prijatých opatreniach z programu znižovania emisií informovať verejnosť,

j) zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa osobitného predpisu v rozsahu a forme ustanovenej podľa vyhlášky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

k) ak ide o aplikáciu a zapracovanie hospodárskych hnojív a iných hnojív organického pôvodu, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostu podľa osobitného predpisu, elektronicky oznámiť okolitým obciam predbežný harmonogram vykonávania tejto činnosti najneskôr jeden deň pred prvým výkonom tejto činnosti v súlade vyhláškou č. 248/2023 Z. z.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov vo veciach monitorovania a preukazovania dodržiavania prípustnej miery znečisťovania ovzdušia sú povinní

a) monitorovať vybrané znečisťujúce látky a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 22 zákona o ochrane ovzdušia v súlade s požiadavkami určenými v povolení, spôsobom a v lehotách ustanovených vo vyhláške č. 249/2023 Z. z.,

b) prevádzkovať zdroj počas výkonu oprávnenej technickej činnosti v súlade s platným povolením, notifikáciou oprávnenej technickej činnosti podľa § 22 ods. 7 a § 58 ods. 7 a 8 zákona o ochrane ovzdušia, s požiadavkami na monitorovanie a požiadavkami na zistenie reprezentatívneho výsledku oprávnenej technickej činnosti ustanovenými vo vyhláške č. 299/2023 Z. z. a v súlade so schválenými osobitnými podmienkami merania; dodržanie týchto požiadaviek zdokumentovať údajmi z prevádzkovej evidencie a potvrdiť písomným vyhlásením, ktoré predloží zodpovednej osobe za oprávnenú technickú činnosť,

c) na účel informovania povoľujúceho orgánu o splnení povinností podľa písmen a) a b) a verejnosti v rozsahu a forme ustanovenej vo vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 1. zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov podľa § 58 ods. 8 zákona o ochrane ovzdušia,
 2. zasielať mesačné a ročné protokoly z kontinuálneho merania emisií v lehote podľa osobitného predpisu7) do Národného emisného informačného systému alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webového sídla, kde sú protokoly a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre uloženie v informačnom systéme a pre verejnosť,

d) bezodkladne informovať povoľujúci orgán a inšpekciu o výsledku monitorovania, ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané; ak ide o kontinuálne meranie emisií, bezodkladne zasielať do Národného emisného informačného systému denné protokoly preukazujúce nedodržanie hodnoty emisnej veličiny alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webového sídla, kde sú protokoly v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre uloženie v informačnom systéme,

e) nainštalovať automatizované meracie systémy emisií v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v povolení a preukázať dodržanie určených požiadaviek na automatizovaný merací systém ustanovených vo vyhláške č. 249/2023 Z. z.,

f) plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií vrátane oprávnených kalibrácií, oprávnených skúšok a oprávnených inšpekcií zhody, a zabezpečovať ich riadnu prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení a dokumentácií; ak tieto nie sú v dokumentácii a povolení určené, plniť požiadavky a podmienky ustanovené vo vyhláške č. 249/2023 Z. z.,

g) poskytovať všetky údaje z automatizovaného meracieho systému emisií povoľujúcemu orgánu a inšpekcii na vyžiadanie a sprístupňovať im diaľkovo prostredníctvom internetu (táto povinnosť nadobúda účinnosť 1. januára 2030)

 1. priebežné protokoly, aktualizované po spracovaní každej jednotlivej validovanej krátkodobej alebo dlhodobej priemernej hodnoty podľa druhu protokolu a
 2. výsledné denné protokoly za predchádzajúcich 90 dní.

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktorí majú určenú povinnosť vo veciach monitorovania a hodnotenia kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, sú ustanovené v § 34 ods. 4 zákona o ochrane ovzdušia.

Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú pri neštandardných stavoch, poruchách a haváriách okrem ostatných povinností povinní:

 • odstrániť bezodkladne poruchové stavy a havárie v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch parametrov a opatrení,
 • prijať bezodkladne opatrenia na zosúladenie s emisným limitom pri jeho prekročení a vykonať ich v čo najkratšom čase,
 • zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ak prevádzka stacionárneho zdroja môže spôsobiť okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia dovtedy, kým nebude zabezpečená prevádzka dodržujúca emisné limity, a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií,
 • oznámiť bezodkladne okresnému úradu v sídle kraja, povoľujúcemu orgánu a inšpekcii vznik stavu podľa predchádzajúceho bodu a následne informovať o prijatých opatreniach; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,
 • znížiť výkon alebo zastaviť do 24 hodín prevádzku spaľovacieho zariadenia alebo jeho časti pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia alebo prevádzkovať zariadenie s použitím nízkoemisného paliva na zabezpečenie dodržiavania emisného limitu; celkový čas trvania prevádzky pri poruche alebo výpadku odlučovacieho zariadenia nesmie počas žiadneho 12-mesačného obdobia prekročiť 120 hodín
 • oznámiť do 48 hodín vznik poruchy alebo výpadok odlučovacieho zariadenia a dobu prevádzky v poruchovom stave okresnému úradu a povoľujúcemu orgánu,
 • oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky nízkosírneho paliva a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,
 • oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky zemného plynu a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,
 • neprekročiť povolený prevádzkový čas pri prevádzke podľa predchádzajúcich bodov.

 

Prevádzkovatelia väčších stredných spaľovacích zariadení sú pri uvedených neštandardných prevádzkových stavoch okrem povinností podľa predchádzajúceho odseku povinní:

 • oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky nízkosírneho paliva a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,
 • oznámiť bezodkladne povoľujúcemu orgánu prerušenie dodávky zemného plynu a požiadať o udelenie výnimky na použitie iného paliva,
 • neprekročiť povolený prevádzkový čas pri uplatňovaní výnimky podľa predchádzajúcich bodov.

Prevádzkovatelia spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov sú pri uvedených neštandardných prevádzkových stavoch a poruchách okrem povinností podľa všeobecného odseku o neštandardných stavoch povinní:

a) pri prekročení emisných limitov zabezpečiť, aby spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov alebo jednotlivé pece, ktoré sú súčasťou spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a sú pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu, za žiadnych okolností nepokračovali v spaľovaní odpadov dlhší čas ako štyri hodiny bez prerušenia; celkový čas trvania prevádzky pri prekročení emisného limitu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu,

b) bezodkladne obmedziť prevádzkovanie alebo zastaviť prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pri vzniku poruchy do času zabezpečenia normálnej prevádzky podľa odseku 1 písm. a) až c),

c) dodržiavať počas obmedzenej prevádzky zdroja podľa písmen a) a b) osobitné emisné limity platné pri prekročení emisných limitov ustanovené vo vyhláške č. 248/2023 Z. z.;

d) oznámiť do 48 hodín povoľujúcemu orgánu dobu prevádzky predmetného zariadenia pri prekročení emisného limitu, informáciu o zastavení zdroja alebo pece a celkový počet hodín prevádzkovania predmetného zariadenia pri prekročení emisného limitu od začiatku kalendárneho roka,

e) oznámiť do 48 hodín povoľujúcemu orgánu vznik poruchy alebo výpadok odlučovacieho zariadenia a informovať o prijatých opatreniach.

Prevádzkovatelia zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá sú okrem všeobecných  povinností pri neštandardných stavoch povinní prijať a v čo najkratšom čase vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností podľa odseku 1 písm. a) až c) § 34 zákona o ochrane ovzdušia, ak boli tieto povinnosti porušené; o tomto stave sú povinní informovať do 48 hodín povoľujúci orgán.

 Osobitným právnym predpisom sa upravujú:

 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
 • obsah programu znižovania emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • požiadavky a kritéria na sledovanie, hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia,
 • zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
 • kategorizácia a členenie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia,
 • špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • špecifické požiadavky pre technologické zariadenia,
 • požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
 • notifikačné požiadavky pre vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody,
 • obmedzovanie emisií prchavých organických látok pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
 • monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia a údaje oznamované do Národného emisného a informačného systému,
 • požiadavky na kvalitu palív a na vedenie evidencie o palivách,
 • technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

Odkazy na jednotlivé predpisy a krátke informácie o nich nájdete na stránke ministerstva životného prostredia venovanej právnym predpisom.

Informácie k novej právnej úprave, rôzne usmernenia v oblasti ochrany ovzdušia a príručky ochrany ovzdušia nájdete na stránke o ochrane ovzdušia, prípadne v sekcii dokumenty.

Poplatky

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú ustanovené zákonom č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Podľa zákona o poplatkoch poplatky platia za ustanovených podmienok právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a v prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, len ak obec vydá všeobecné záväzné nariadenie.

Poplatok sa neplatí, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je menej ako 500 €.

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje okresný úrad. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec

Obec môže všeobecným záväzným nariadením oslobodiť určitých prevádzkovateľov (štátny orgán, obec, vyšší územný celok, rozpočtovú organizáciu alebo o inú právnickú osobu zriadenú alebo založenú na verejnoprospešné alebo charitatívne účely) od poplatkovej povinnosti. Poplatok za malé zdroje sa vypočíta na základe oznámeného množstva spáleného paliva alebo na základe spotreby organických rozpúšťadiel. Poplatok sa neplatí, ak výška ročného poplatku za emisie je menej ako 100 eur.

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese. Poplatková povinnosť sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja (§ 2 ods. 2 písm. d) zákona o poplatkoch).

Ročný poplatok za emisie prevádzkovateľa viacerých malých zdrojov pozostáva zo súčtu poplatkov za predchádzajúci kalendárny rok za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ zdroja prevádzkuje v danej obci (§ 3 ods. 4 zákona o poplatkoch).

Prevádzkovateľ veľkého a prevádzkovateľ stredného zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do konca februára* príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé

 • údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a
 • o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému.

Pri údajoch o emisiách zadaných do NEIS sa automaticky vykoná výpočet poplatku za emisie a tiež ročný poplatok za emisie za všetky veľké zdroje a/alebo stredné zdroje prevádzkovateľa v danom okrese, čím sa naplní aj povinnosť prevádzkovateľa zdroja podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch.

*Pozn.: Momentálne je v legislatíve ochrany ovzdušia nesúlad termínov oznámenia údajov - podľa § 4 ods. 1 zákona o poplatkoch (do 15. februára) a termínu ustanoveného v § 34 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane ovzdušia (do konca februára). Do termínu novelizácie zákona o poplatkoch odporúčame z právneho hľadiska vykladať tento nesúlad v prospech prevádzkovateľa zdroja a oznamovaciu povinnosť považovať za splnenú, ak budú údaje o emisiách a poplatkoch vložené do databázy NEIS do konca februára príslušného roka.

Prevádzkovateľ vybraného malého zdroja je povinný každoročne do 15. februára oznámiť príslušnej obci úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie za predchádzajúci kalendárny rok za ním prevádzkované malé zdroje v danej obci (§ 4 ods. 5 zákona o poplatkoch) najmä

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na prevádzkovateľov vybraných malých zdrojov umiestnených v katastri obce, ktorá to ustanoví vydaním VZN. Ak obec nemá schválené VZN k určovaniu poplatkov za emisie, prevádzkovateľ zdroja nemá oznamovaciu povinnosť.

 • množstvo spáleného paliva pre konkrétne spaľovacie alebo technologické zariadenie,
 • množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach.

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 21. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko