Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Elektronický archív

Občan a štát

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely.

Prístup k archívnym dokumentom archív MV SR umožňuje všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúracha a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Základným predpokladom pre prístup k službám elektronického archívu  pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu je vytvorenie  personalizovaného (osobného) prostredia.

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi prístup  k informáciám o uložených  a sprístupnených archívnych dokumentoch.

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi prístup  k informáciám o uložených  a sprístupnených archívnych dokumentoch.

V archívoch sú archívne dokumenty usporiadané v rámci archívnych fondov a archívnych zbierok. Prostredníctvom funkcie fulltextového vyhľadávania (vyhľadávanie pomocou textových reťazcov) môžepoužívateľ vyhľadávať údaje o archívnych fondoch,  údaje z archívnych pomôcok a archívnych dokumentov.

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi vyhľadať si konkrétny archívny dokument a pridať k nemu vlastný komentár.

Prístup k archívnym dokumentom archív umožňuje všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov avyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Prostredníctvom elektronického archívu môžu používatelia získať aktuálne štatistiky o počte zriadených archívov vrátane ich zoznamu, o počte archívnych pomôcok, inventárnych záznamov o archívnych dokumentoch, ďalej o počte pôvodcov registratúry a iné. Tieto štatistiky sa zobrazia prezeraní obsahu archívu.

Táto služba umožňuje správcovi registratúry prostredníctvom Elektronického archívu MV SR podať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov (iniciovať vyraďovacie konanie).

Táto služba umožňuje spracovať  archívne dokumenty prichádzajúce cez zdieľané úložisko archívu na základe predchádzajúceho návrhu na mimovyraďovacie konanie, ktoré je prístupné cez elektronickýformulár na zadanie sprievodných informácií a funkciu nahrávania elektronických záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou na príslušné pracovisko.

Táto služba umožňuje zachytiť množinu archívnych dokumentov z komunikačného kanála. V prvom kroku je teda možné prijať celú dávku archívnych dokumentov. 

Prostredníctvom služby je možné vkladať do elektronického archívu množinu zdigitalizovaných archívnych dokumentov prijatých z veľkokapacitného skenovacieho pracoviska alebo z iného komunikačnéhokanála.

Spravovanie elektronických archívnych dokumentov úzko súvisí s poskytovaním ich trvalého uloženia a zabezpečovaním integrity.

Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 5. 2017

Lokalita

  • Slovensko