Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dopravná nehoda cudzinca

Cestovanie a doprava

Postup polície pri dopravnej nehode cudzinca.

Postup pri dopravnej nehode cudzieho štátneho príslušníka alebo s účasťou cudzozemského vozidla upravuje interný predpis Prezídia Policajného zboru. Pričom policajt musí vykonať nasledovné úkony:

  1. Pri každej dopravnej nehode s účasťou cudzinca alebo cudzozemského vozidla policajt vyžiada predloženie dokladu o zaplatení poistenia zodpovednosti, ak je vodič podľa osobitného predpisu povinný takýto doklad mať pri sebe. Ak sa cudzinec preukáže medzinárodnou poisťovacou kartou, overí, či je platná na území Slovenskej republiky a či je karta podpísaná. Zistené údaje /názov, platnosť a číslo dokladu o zaplatení poistenia zodpovednosti/ zapíše do protokolu o nehode v cestnej premávke alebo do záznamu o dopravnej nehode.
  2. Pri poškodení cudzozemského vozidla, kde je potrebné v dôsledku dopravnej nehody manipulovať s nákladom, vyrozumie príslušný colný úrad alebo colnicu.

V prípade, že je poškodené cudzozemské vozidlo, policajt vždy vydá jeho vodičovi potvrdenie o tom, že dopravná nehoda bola oznámená a objasňovaná Policajným zborom.

Potvrdenie obsahuje najmä:

  1. deň a miesto vydania potvrdenia,
  2. dátum, čas a miesto dopravnej nehody,
  3. výrobnú značku a evidenčné číslo vozidla, meno a adresu držiteľa vozidla, meno a adresu vodiča vozidla v čase dopravnej nehody,
  4. podrobný popis poškodených časti vozidla,
  5. záhlavnú pečiatku útvaru Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu objasňoval a podpis policajta , ktorý potvrdenie vydal, s uvedením jeho identifikačného čísla.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko