Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Dôchodky

Financie a hospodárstvo

Reforma dôchodkového systému mala za cieľ zmeniť jednopilierový systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením na systém postavený na troch samostatných pilieroch. Prvý pilier predstavuje dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa. Druhý pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Tretím pilierom je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

I. pilier – povinné dôchodkové poistenie („štátna“ časť dôchodkového systému)
II. pilier – starobné dôchodkové sporenie
III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

Fyzická osoba, ktorá dosiahne dôchodkový vek, môže poberať dôchodkový príjem až z troch zdrojov:

I. pilier – povinné dôchodkové poistenie - dôchodok z priebežného systému vyplatí Sociálna poisťovňa, pričom výška závisí od zaplateného poistného. Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení poskytujú dôchodkové dávky:

 • zo starobného poistenia:
 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • vyrovnávací príplatok,
 • vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok,
 • z invalidného poistenia:
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok.

II. pilier – starobné dôchodkové sporenie – ak je osoba aj „sporiteľom,“ t.j. vstúpila do systému starobného dôchodkového sporenia, dôchodok jej bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si nasporila na osobnom dôchodkovom účte, a to v závislosti od toho, ako tieto prostriedky zhodnotila investovaním dôchodková správcovská spoločnosť. Z druhého piliera sú po splnení podmienok ustanovených zákonom vyplácané tieto dôchodky:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • pozostalostné dôchodky - vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa vypláca vo forme doživotného dôchodku, dočasného dôchodku a programového výberu.

III. Pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie - ak je osoba aj „účastníkom,“ dôchodok jej bude vyplácaný z prostriedkov, ktoré si ako účastník doplnkového dôchodkového sporenia nasporila na osobnom účte, a to v závislosti od toho ako tieto prostriedky zhodnotila investovaním doplnková dôchodková spoločnosť.

Po ukončení obdobia sporenia (investovania) sa z doplnkového dôchodkového sporenia po splnení zákonom ustanovených podmienok vyplácajú tieto dávky:

 • doplnkový starobný dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového starobného dôchodku,
  • dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme:
  • doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
  • dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 23. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko