Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie finančných výsledkov firiem

Financie

Povinné zverejňovanie účtovných závierok firiem platí v celej Európskej únii. V akých registroch sa dajú zistiť finančné údaje a hospodárske výsledky slovenských spoločností?


Zodpovedný úrad: Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií

Doba vyplnenia formulára: 15 min

Otázky a odpovede

  1. Zbierka listín
  2. Register účtovných závierok

Zbierka listín

Do zbierky listín sa ukladajú všetky najdôležitejšie právne dokumenty, ktoré sa vzťahujú na vznik a fungovanie obchodných spoločností, družstiev či podnikateľov zapísaných do obchodného registra.
V zbierke listín, ktorá je súčasťou obchodného registra, sú takto verejne dostupné napríklad spoločenská zmluva, stanovy, osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné oprávnenie na podnikanie daného subjektu, účtovné závierky, audítorské správy a iné.

Zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nej nahliadať a vyhotovovať si z nej kópie.
Požiadať o kópiu niektorej z listín uloženej do zbierky listín obchodného registra môžete prostredníctvom elektronickej služby Žiadosť o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe. Žiadosť sa podáva na registrový súd, ktorý vedie zbierku listín pre príslušný subjekt, ktorý má sídlo/bydlisko v danom kraji.

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy, ktorý vznikol na účely zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť:

  • vo verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov, a ďalších vybraných účtovných jednotiek.
  • v neverejnej časti registra sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sem patria najmä účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a neziskových organizácií, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania.

Register povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve a používatelia môžu prostredníctvom webovej stránky www.registeruz.sk:

  • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek,
  • prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri,
  • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri.

Na vytvorenie, odoslanie žiadosti a následné poskytnutie vyžiadaných údajov z Registra účtovných zvierok v zmysle platnej legislatívy je možné využiť elektronickú službu.

V registri sú povinne zverejnené účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobia od roku 2013. Nachádzajú sa tu aj neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter. 

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 19. 12. 2017

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.