Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe

Služba je určená pre občanov a podnikateľov. Služba „Žiadosť o vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe“ slúži občanom na získanie kópií listín patriacich vybraným subjektom. Výstupom služby je elektronická listina zo zbierky listín podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba si nevyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis občana.

Služba je určená pre občanov. Nevyžaduje zo strany občana kvalifikovaný elektronický  podpis. Výstupom služby je elektronická listina zo zbierky listín autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra. .

Účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobia od roku 2013 sú zverejnené v Registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk.

Postup:


Vypísanie formulára

Prvý krok pri vypísaní formulára je vyhľadanie subjektov podľa obchodného mena, spisovej značky alebo IČO.

1.1 Vyhľadávanie podľa obchodného mena

a. Povinné vyhľadávacie kritériá:

 • Obchodné meno: Do tohto pola je potrebné vyplniť obchodné meno hľadanej spoločnosti, resp. jeho časť (pozrite voľbu Výskyt v názve). Pri porovnávaní zadaného reťazca a obchodných mien uvedených v databáze obchodného registra sa zohľadňujú iba písmená a číslice.
 • Výskyt v názve: Ak je toto pole označené, vyhľadávať sa budú obchodné mená, ktoré obsahujú zadaný reťazec kritéria Obchodné meno kdekoľvek v názve subjektu v obchodnom registri. Pokiaľ pole nie je označené vyhľadáva sa od začiatku obchodného mena.


Pri vyhľadávaní od začiatku obchodného mena je povinné zadať minimálne 2 znaky. Pri vyhľadávaní Výskyt v názve je povinné zadať minimálne 3 znaky. Do počtu sa započítavajú iba písmená a číslice.

b. Doplnkové vyhľadávacie kritériá

 • Sídlo: Umožňuje zúžiť výber na tie spoločnosti, ktorých sídlo spĺňa zadané výberové kritériá (použijú sa všetky vyplnené kritériá súčasne) :
 • Ulica: Porovnáva sa, či je ulica sídla spoločnosti zhodná so zadaným reťazcom. Je potrebné zadať úplný názov ulice. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba písmená a číslice.
 • Číslo: Porovnáva sa, či je číslo v adrese spoločnosti zhodné so zadaným číslom. Je potrebné zadať celé číslo v adrese vrátane medzier, pomlčiek a lomiek.
 • Obec: Porovnáva sa, či je názov obce sídla spoločnosti zhodný so zadaným reťazcom. Je potrebné zadať úplný názov obce. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba písmená a číslice.

1.2 Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla

a. Povinné vyhľadávacie kritériá

 • IČO: Do tohto pola je potrebné vyplniť celé identifikačné číslo subjektu. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba číslice. Zadať je možné maximálne 8 znakov. Ak IČO spoločnosti začína nulami, tieto nie je potrebné zadávať.

1.3 Vyhľadávanie podľa spisovej značky

a. Povinné vyhľadávacie kritériá Vložka: Predstavuje číslo vložky, pod ktorým je hľadaná spoločnosť vedená na registrovom súde. Číslo vložky je nutné zadať presne. Do tohto pola sa neuvádza štandardný symbol určujúci registrový súd (/B, /V, /T, /P, /R, /L, /S, /N). Je možné zadať maximálne 9 číslic. (Príklad: 123456) Oddiel: Do tohto pola sa zadáva oddiel registrovej knihy, v ktorom je hľadaná spoločnosť vedená na registrovom súde. Oddiel zodpovedá zoskupeniam právnych foriem nasledovným spôsobom: Pš - štátne podniky; Sa - akciové spoločnosti; Sja – jednoduché spoločnosti na akcie; Sro - spoločnosti s ručením obmedzeným; Sr – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti; Firm - samostatne podnikajúce fyzické osoby; Dr - družstvá; Po – podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, organizačné zložky podnikov tuzemských zapísaných osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby; Pšn - štátne a obecné podniky, obecné úrady, národné výbory.

Súd: Definuje sa registrový súd, v ktorého registri je hľadaná spoločnosť vedená. Po zadaní vyhľadávacích kritérií je potrebné stlačiť tlačidlo „Vyhľadaj“.

V prípade, že chcete zmeniť vyhľadávacie kritériá, je možné ich všetky naraz zmazať pomocou tlačidla „Zmazať“ a následne je možné zadať nové kritériá.

Po zadaní vyhľadávacích kritérií stlačte tlačidlo Vyhľadaj. Zobrazí sa zoznam subjektov, ktoré vyhovujú zadaným kritériám. Tlačidlom pridaj si zobrazíte listiny vybraného subjektu. Vyberte si listinu, ktorú žiadate doručiť tlačidlom pridaj. Pridávanie listín do žiadosti je možné opakovať. V jednej žiadosti je možné žiadať listiny viacerých spoločností. Kliknutím na tlačidlo Vyhľadávanie si môžete vybrať ďalšiu spoločnosť.

UPOZORNENIE: Vybraté subjekty v rámci jednej žiadosti musia byť z rovnakého registrového súdu. Druhý krok je vypísanie samotného formulára. Formulár otvoríte prostredníctvom tlačidla Formulár>. Vo formulári sú automaticky vyplnené výpisy, ktoré ste vybrali pri vyhľadávaní subjektov.

Popis tlačidiel:

 • Pridať/odobrať subjekty - prostredníctvom tlačidla môžete pridať nové subjekty do žiadosti alebo odobrať subjekty, ktoré ste v predchádzajúcom kroku pridali.
 • Kontrola vyplnenia - prostredníctvom tlačidla bude skontrolovaný obsah formulára.
 • Tlač – vytlačenie formuláru.
 • Odošli žiadosť – formulár bude odoslaný na ďalšie spracovanie.

Zaplatenie súdneho poplatku

Vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe súdnemu poplatku nepodlieha.

Vybavenie žiadosti

O vybavení Vašej žiadosti budete informovaný správou prostredníctvom elektronickej schránky a správou na e-mailovú adresu, ak ste ju uviedli. Garantujeme len doručenie do elektronickej schránky.

Listina zo zbierky listín v elektronickej podobe je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na autorizáciu výstupov z obchodného registra.

Formát listiny je ZEP.  Listinu je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign alebo bezplatnej aplikácie QES po uložení do ASiC-S.

Kvalifikovanú elektronickú pečať je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign a aj informatívne validovať v bezplatnej aplikácii QES po uložení do ASiC-S. 

Zbierka listín na registrových súdoch sa postupne digitalizuje, takže časť listín je v elektronickej a časť v papierovej podobe.

Listiny, ktoré sú na súde v elektronickej podobe systém odošle v deň doručenia žiadosti po 21.00 hodine do elektronickej schránky.

Listiny, ktoré sú v papierovej podobe musí súd spracovať a odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, kedy súdu prišla informácia o doručení žiadosti.

V prípade neobdržania listiny do  elektronickej schránky správ, je potrebné sa priamo obrátiť na príslušný registrový súd. Kontakt na všetky súdy je k dispozícii na stránkach ministerstva spravodlivosti.

Zodpovednosť za obsah:
Ministerstvo spravodlivosti SR


Dátum poslednej zmeny: 5. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015