Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vrátenie DPH

Podnikanie


Zodpovedná osoba: Finančná správa
Doba registrácie: časovo náročnejšia, rozdelená do viacerých krokov
Otázky a odpovede
Videonávody

 1. Kto môže žiadať o vrátenie dane z iného členského štátu
 2. Do kedy je možné podať žiadosť
 3. Spôsob podania žiadosti
 4. Obsahové náležitosti žiadosti
 5. Prijatie žiadosti a odoslanie/neodoslanie žiadosti do členského štátu
 6. Lehota na vrátenie dane
 7. Otázky a odpovede

Kto môže žiadať o vrátenie dane z iného členského štátu

Nárok na vrátenie dane z iného členského štátu sa vzťahuje na tých platiteľov dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike (platitelia registrovaní podľa § 4 alebo § 4b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH) a kúpili tovary a služby v inom členskom štáte s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do iného členského štátu) na účely svojho podnikania.

Do kedy je možné podať žiadosť

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Spôsob podania žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Pri podaní žiadosti o vrátenie dane je nevyhnutné podanie podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Na prístup a využitie elektronickej služby, ktorou sa žiadosť podáva, je potrebné aby sa žiadateľ najprv zaregistroval na portáli Finančnej správy a následne autorizoval, t. j. preukázal oprávnenie konať v mene daňového subjektu. Pozrite si videonávod - Registrácia na portáli Finančnej správy, alebo si prečítajte podrobný postup registrácie na portáli Finančnej správy v životnej situácii Ako podať daňové priznanie elektronicky.

Elektronickú žiadosť je možné poslať tzv. „globálne“ – zahŕňa všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce platiteľ uplatniť vrátenie dane alebo je možné podať samostatné žiadosti za jednotlivé členské štáty.

Obsahové náležitosti žiadosti

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 55b ods. 2 až 4 zákona o DPH, inak sa nepovažuje za podanú.

Povinné náležitosti žiadosti sú:

 • priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • elektronickú adresu žiadateľa,
 • opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu,
 • obdobie, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
 • vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa  § 55a ods. 2 písm. c,
 • identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte,
 • údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC).

Okrem týchto povinných náležitostí musí žiadosť obsahovať aj údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane (§ 55b ods. 3 zákona o DPH) a číselný kód pre nadobudnutý tovar a služby (§ 55b ods. 4 zákona o DPH).

Prijatie žiadosti a odoslanie/neodoslanie žiadosti do členského štátu

Po prijatí žiadosti o vrátenie dane, Finančné riaditeľstvo skontroluje platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu a následne elektronicky odošle platiteľovi dane potvrdenie o prijatí žiadosti. Ak žiadosť spĺňa podmienky potrebné na odoslanie do členského štátu, Finančné riaditeľstvo ju odošle do príslušného členského štátu vrátenia dane.

Členský štát vrátenia dane následne žiadateľovi elektronicky oznámi dátum doručenia žiadosti a ďalej prebieha komunikácia už len medzi týmito dvoma stranami.

Ak podmienky nie sú splnené, Finančné riaditeľstvo SR žiadosť o vrátenie dane neodošle do členského štátu vrátenia dane a túto skutočnosť elektronicky oznámi platiteľovi.

Lehota na vrátenie dane

Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi rozhodnutie o schválení/zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu. Ak je žiadosť schválená, členský štát vrátenia dane, vráti sumu dane najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty. V prípade, že boli príslušným členským štátom vyžiadané dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, lehota sa predlžuje od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty.

Otázky a odpovede

Je možné upraviť údaje uvedené v žiadosti?
Oprava údajov uvedených v žiadosti o vrátenie dane (podanej cez portál FR SR a už aj odoslanej do členského štátu vrátenia dane) je možná vytvorením novej verzie žiadosti. Nová verzia žiadosti sa vytvára vždy z poslednej existujúcej verzie.  Do novej verzie žiadosti nemôžete pridať nové (ďalšie) nákupy – v takomto prípade musíte podať novú žiadosť o vrátenie dane.

Aké podmienky musia byť splnené na to, aby sa žiadosť mohla poslať do členského štátu vrátenia dane?
Finančné riaditeľstvo SR kontroluje splnenie týchto podmienok:

 • či platiteľ v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, bol platiteľom dane a
 • či nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.

Čo môžem robiť, ak je moja žiadosť o vrátenie dane zamietnutá?
Ak príslušný členský štát zamietne vašu žiadosť o vrátenie dane alebo jej časť, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Odvolanie sa podáva na príslušné orgány členského štátu vrátenia dane spôsobom a v lehotách, ktoré upravujú právne normy príslušného členského štátu vrátenia dane.

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 12. 2017

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.