Ústredný portál verejnej správy

Vyradenie vozidla z evidencie

Doprava

Ak ste sa rozhodli, že vaše auto už nebudete používať, prípadne je už pristaré, musíte ho vyradiť z evidencie. Ak auto už nebudete používať a chcete ho zlikvidovať, na odhlásenie budete potrebovať aj potvrdenie o tom, že bolo vozidlo zlikvidované ekologicky.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Vyradenie vozidla z evidencie
 2. Opätovné prihlásenie
 3. Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla
 4. Poplatky

Vyradenie vozidla z evidencie

O vyradenie vozidla z evidencie môže požiadať vlastník, držiteľ vozidla alebo splnomocnená osoba na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo cez elektronickú službu. Pri vyradení starého vozidla (kategória M1,N1,L2) je v prvom rade potrebné zabezpečiť ekologické spracovanie. To znamená, že ho musí odovzdať autorizovanému spracovateľovi, resp. osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ, ktorá môže vydať zároveň aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. V tomto prípade nie je potrebné  žiadať o vyradenie vozidla dopravný inšpektorát, pretože k vyradeniu dôjde automaticky na základe podnetu spracovateľa. Ak takéto potvrdenie nevydá, je potrebné o vyradenie požiadať tak, ako pri vozidlách ostatných kategórií.

Doklady, ktoré musíte predložiť na polícii:

 • Potvrdenie od spracovateľa starých áut (v prípade, že bolo vystavené mimo Slovenska alebo Českej republiky, musí byť toto potvrdenie úradne preložené do slovenského jazyka)
 • Platný doklad totožnosti
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

Obe osvedčenia o evidencii (malý a veľký technický preukaz) spolu s tabuľkami s evidenčným číslom musia byť odovzdané spracovateľovi auta.

Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie aj elektronicky. Služba vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis. Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie (COVID-19) nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.

Opätovné prihlásenie

Keď opätovne prihlasujete vozidlo do evidencie, nie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly, ak vozidlo takej kontrole podlieha. V prípade, že doklady nie sú platné, treba vozidlo podrobiť technickej alebo emisnej kontrole v lehote do 7 dní od opätovného zaradenia do evidencie.

Ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie (COVID-19), opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.

Vyradené fyzicky neexistujúceho vozidla

Občan môže vyradiť aj vozidlo, ktoré fyzicky neexistuje.

Pri takomto úkone musí predložiť:

 • Platný doklad totožnosti
 • V prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník
 • Rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (žiadosť o jeho vydanie nájdete na http://www.ersv.sk)
 • Osvedčenia o evidencii, prípadne čestné prehlásenia o ich strate alebo odcudzení, a tabuľky s evidenčným číslom, prípadne oznámenie o strate alebo odcudzení

Poplatky

V prípade vozidiel kategórie M1, N1 a L2 sa neplatí žiaden poplatok. Pri iných kategóriách je správny poplatok vo výške 5 €. Pri využití elektronickej služby je poplatok vo výške 2,50 €. Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je 500 €.

Ak vyraďujete fyzicky neexistujúce vozidlo, musíte uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 €.

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel (výmena tabuliek s evidenčným číslom, prihlásenie vozidla z iného okresu a pod.) nájdete na stránkach Ministerstve vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 19. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk