Ústredný portál verejnej správy

Vyradenie vozidla z evidencie

Doprava

Ak ste sa rozhodli, že vaše auto už nebudete používať, prípadne je už pristaré, musíte ho vyradiť z evidencie. Ak auto už nebudete používať a chcete ho zlikvidovať, na odhlásenie budete potrebovať aj potvrdenie o tom, že bolo vozidlo zlikvidované ekologicky.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Vyradenie vozidla z evidencie
 2. Opätovné prihlásenie
 3. Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla
 4. Poplatky

Vyradenie vozidla z evidencie

Pri vyradení vozidla musí jeho vlastník zabezpečiť, aby bolo ekologicky spracované. To znamená, že ho musí odovzdať autorizovanému spracovateľovi, resp. osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobe oprávnenej na spracovanie starých vozidiel v rámci EÚ.

Doklady, ktoré musíte predložiť na polícii:

 • Vyplnená žiadosť o zmenu
 • Potvrdenie od spracovateľa starých áut (v prípade, že bolo vystavené mimo Slovenska alebo Českej republiky, musí byť toto potvrdenie úradne preložené do slovenského jazyka)
 • Platný doklad totožnosti
 • V prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

Obe osvedčenia o evidencii (malý a veľký technický preukaz) spolu s tabuľkami s evidenčným číslom musia byť odovzdané spracovateľovi auta.

O vyradenie môžete zažiadať aj pomocou elektronickej služby. Táto služba je však sprístupnená len vozidlám, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa osobitého predpisu.

Opätovné prihlásenie

Vozidlo môže byť opätovne prihlásené len v prípade, že prejde technickou kontrolou.

Vyradené fyzicky neexistujúceho vozidla

Občan môže vyradiť aj vozidlo, ktoré fyzicky neexistuje.

Pri takomto úkone musí predložiť:

 • Vyplnenú žiadosť o zmenu
 • Platný doklad totožnosti
 • V prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník
 • Rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla (žiadosť o jeho vydanie nájdete na http://www.ersv.sk)
 • Osvedčenia o evidencii, prípadne čestné prehlásenia o ich strate alebo odcudzení, a tabuľky s evidenčným číslom, prípadne oznámenie o strate alebo odcudzení

Poplatky

V prípade vozidiel kategórie M1, N1 a L2 sa pri odpise neplatí žiaden poplatok. Pri iných kategóriách je správny poplatok vo výške 5 €.

Ak vyraďujete fyzicky neexistujúce vozidlo, musíte uhradiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 €.

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel (výmena tabuliek s evidenčným číslom, prihlásenie vozidla z iného okresu a pod.) nájdete na stránkach Ministerstve vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 5. 4. 2018
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk