Ústredný portál verejnej správy

Vydanie územného rozhodnutia a jeho povinné náležitosti

Bývanie

Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón (§ 37 stavebného zákona). V prípade, že takéto neboli spracované, obstará si stavebný úrad iné podklady nevyhnutné na to, aby mohol rozhodnúť.

Bez súhlasu vlastníka pozemku nemôže vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo využití územia. Výnimkou je situácia, ak daný pozemok môže byť vyvlastnený.

Po posúdení návrhu a všetkých relevantných podkladov, dokladov a námietok  účastníkov môže úrad vydať rozhodnutie, v ktorom vymedzí územie na navrhovaný účel, určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Rozhodnutie musí obsahovať podľa § 47 správneho poriadku:

 • Výrok -  vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, aj lehota do kedy má byť splnená.
 • Odôvodnenie - v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
 • Poučenie o odvolaní (rozklade) - obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Okrem uvedených všeobecných náležitostí musí rozhodnutie obsahovať (§ 4 zákona č. 453/2000 Z. z.) aj:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov konania,
 • druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet územného rozhodnutia umiestňuje,
 • podmienky podľa druhu územného rozhodnutia ustanovené v stavebnom zákone,
 • ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania,
 • rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
 • lehotu platnosti rozhodnutia.

K územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy alebo mapový podklad.

Stavebný úrad je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, ak ide o zložité prípady rozhodne najneskôr do 60 dní. Rozhodnutie sa účastníkom doručuje písomne do vlastných rúk podľa § 24 správneho poriadku. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

Pri rozhodnutiach s veľkým počtom účastníkov (napr. rozsiahlych stavbách alebo rozhodnutiach o využití územia a o ochrannom pásme týkajúcich sa rozsiahlych území) úrad rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.

 

Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko