Ústredný portál verejnej správy

Výberové konanie v štátnej službe

Zamestnanie

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V rámci registra výberových konaní bol vytvorený modul „Výberové konania“. V tomto module sa zobrazujú všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest podľa zákona o štátnej službe.


Zodpovedná osoba: príslušný služobný úrad
Doba vyplnenia formulára: do 30 min
Návody

Kto sa môže uchádzať o štátnu službu?

Právo uchádzať sa o štátnu službu má fyzická osoba, ktorá je občanom  Slovenskej republiky, alebo občanom iného členského štátu Európskej únie, občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj občan Švajčiarskej konfederácie a to za podmienok ustanovených zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a za ďalších podmienok, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Výberové konanie

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca na základe vnútorného výberového konania môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Výberové konanie pozostáva z:

a) písomnej časti a ústnej časti alebo
b) ústnej časti.

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na portáli slovensko.sk najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Služobný úrad môže vyhlásiť výberové konanie aj v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie.

Ako postupuje uchádzač pri podaní žiadosti o zaradenie do výberového konania?

Podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je možné podať buď:

 1. v elektronickej podobe prostredníctvom  portálu výberových konaní (s autentifikáciou alebo bez autentifikácie) alebo
 2. v listinnej podobe.

Uchádzač vyhľadá vyhlásené výberové konanie o ktoré má záujem a podá žiadosť aj s ďalšími požadovanými dokumentmi jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. V elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní - uchádzač o štátnu službu  sa môže prihlásiť na zvolené výberové konanie na portáli slovensko.sk, prostredníctvom modulu „Výberové konania“ vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo „Vyhlásení výberového konania“. Uchádzač sa môže prihlásiť iba na výberové konania v stave „Vyhlásené“ v záložke „Aktuálne“. Uchádzač sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie:

 • S autentifikáciou - cez občiansky preukaz s čipom (eID kartou) tak,  že v rámci modulu „Výberové konania“  vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. Elektronický formulár žiadosti sa v tomto prípade odošle z jeho elektronickej schránky. Nevyžaduje sa podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) ani aktivácia e-schránky na doručovanie písomností.
 • Bez autentifikácie - bez občianskeho preukazu s čipom (bez eID karty) tak, že v rámci modulu „Výberové konania“  vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. V tomto prípade musí však uchádzač doručiť príslušnému služobnému úradu ním podanú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokumentmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

 2. V listinnej podobe  - v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

Podrobný postup nájdete v príslušnom návode Príručka pre uchádzača výberového konania.

Podmienky prijatia do štátnej služby

 • 18 rokov, 
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
 • bezúhonnosť, 
 • kvalifikačné predpoklady, 
 • znalosť štátneho jazyka, 
 • úspešné absolvovanie výberového konania a výber uchádzača vo výberovom konaní. 

Na prijatie uchádzača môžu byť ustanovené aj  ďalšie predpoklady (napr. zdravotná spôsobilosť) ustanovené zákonom o štátnej službe alebo v osobitnom predpise.

Výsledky výberového konania

Služobný úrad vyhlási výsledok výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na portáli slovensko.sk prostredníctvom modulu „Výberové konania“ do desiatich dní od jeho skončenia. Vybranému úspešnému uchádzačovi oznámi služobný úrad výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.

Služobný úrad doručuje všetky písomnosti spravidla v takej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti v listinnej podobe (osobne alebo poštou).

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie elektronicky s autentifikáciou (t. j. prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom), služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla do jeho elektronickej schránky, ktorú má zriadenú na ústrednom portáli verejnej správy.

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie bez autentifikácie (t.j. bez autentifikácie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom), služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla v takej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie.

Dátum poslednej zmeny: 3. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 4. 10. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

 • Slovensko