Ústredný portál verejnej správy

Výberové konanie do štátnej služby

Zamestnanie

 1. Výberové konanie
 2. Prihlasovanie elektronicky
 3. Prihlasovanie v listinnej podobe
 4. Doručovanie písomností pri výberovom konaní
 5. Výsledok výberového konania

1. Výberové konanie

Štátnozamestnanecké miesta sa môžu obsadzovať:

 • na základe vnútorného výberového konania (užšieho alebo širšieho) alebo
 • na základe vonkajšieho výberového konania.

Výberové konanie môže pozostávať z:

 • písomnej časti a ústnej časti alebo
 • ústnej časti (len pri užšom výberovom konaní).

Výberové konania sa vyhlasujú na portáli slovensko.sk najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Na tomto portáli sú zverejnené všetky aktuálne výberové konania do ktorých sa  možno prihlásiť.

Osoba, ktorá nie je štátnym zamestnancom sa môže spravidla prihlasovať len do vonkajšieho výberového konania.

Prihlasovanie sa do výberového konania

Do výberového konania sa prihlasuje elektronicky  alebo v listinnej podobe.

Aktuálne vyhlásené výberové konania o ktoré máte záujem, si môžete vyhľadať na portáli slovensko.sk.

2. Prihlasovanie elektronicky

Prihlasovanie sa realizuje priamo na portáli slovensko.sk.

Elektronicky sa možno prihlásiť:

 • s autentifikáciou alebo
 • bez autentifikácie

Prihlásenie s autentifikáciou

Prihlásenie do výberového konania elektronicky s autentifikáciou môžu využiť len zahraničné fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ (majú eID kartu).

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie písomností sa nevyžaduje.

Výhodou tohto spôsobu prihlásenia sa do výberového konania je, že uchádzač už nemusí služobnému úradu následne nič listinne doručovať.

Postup je nasledovný:

 • otvorte si webové rozhranie portálu slovensko.sk,
 • v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na červenú ikonu „Prihlásiť sa na portál“,
 • pri možnosti „Prihláste sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ“ kliknite na zelenú ikonu „Prihlásiť sa“ a postupujte podľa pokynov,
 • po prihlásení sa na portál kliknite v pravom stĺpci obrazovky na farebnú dlaždicu „Výberové konania“,
 • zobrazí sa zoznam aktuálnych výberových konaní,
 • otvorte detail konkrétneho výberového konania a v hornej časti obrazovky kliknite na zelenú ikonu „PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA“,
 • vyplňte žiadosť o zaradenie do výberového konania, pripojte k nej všetky požadované dokumenty a kliknite na ikonu „PODAŤ ŽIADOSŤ“.

Prihlásenie bez autentifikácie

Prihlásenie do výberového konania elektronicky bez autentifikácie môžu využiť všetci občania.

Nevýhodou tohto prihlásenia je, že uchádzač musí služobnému úradu následne žiadosť aj s požadovanými dokumentmi doručiť aj v listinnej podobe.

Postup je nasledovný:

 • otvorte si webové rozhranie portálu slovensko.sk,
 • v pravom stĺpci obrazovky kliknite na farebnú dlaždicu „Výberové konania“,
 • zobrazí sa zoznam aktuálnych výberových konaní,
 • otvorte detail konkrétneho výberového konania a v hornej časti obrazovky kliknite na zelenú ikonu „PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA“,
 • vyplňte žiadosť o zaradenie do výberového konania, zvoľte v nej preferovanú podobu doručovania písomností, pripojte všetky požadované dokumenty a kliknite na ikonu „PODAŤ ŽIADOSŤ“.

3. Prihlasovanie v listinnej podobe

Vo vyhlásení výberového konania je uvedená adresa, na ktorú je možné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe.

V  žiadosti a na obálke je potrebné uviesť identifikátor výberového konania, na ktoré sa uchádzač prihlasuje (napr. VK/2019/7524 hlavný štátny radca).

Uchádzač môže využiť formulár žiadosti o zaradenie do výberového konania, ktorý sa zobrazí v detaile výberového konania po kliknutí na zelenú ikonu „PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA“ na portáli slovensko.sk. Tento formulár môže vyplniť, vytlačiť, vlastnoručne podpísať, pripojiť k nemu všetky ďalšie požadované dokumenty a poslať služobnému úradu poštou alebo odovzdať na služobnom úrade osobne.

Podrobný postup pri výberovom konaní nájdete v príslušnom návode Príručka pre uchádzača výberového konania.

4. Doručovanie písomností pri výberovom konaní

Služobný úrad doručuje všetky písomnosti spravidla v takej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie.

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti v listinnej podobe (osobne alebo poštou).

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie elektronicky s autentifikáciou (t. j. s použitím eID karty), služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla do jeho elektronickej schránky.

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie elektronicky bez autentifikácie (t. j. bez použitia eID karty), služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla v preferovanej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie.

5. Výsledok výberového konania

Služobný úrad vyhlasuje výsledok výberového konania na portáli slovensko.sk do desiatich dní od jeho uskutočnenia; výsledok je verejne dostupný (zoznam výberových konaní, časť „Archív“).

Každý uchádzač má v rámci konkrétneho výberového konania pridelený jedinečný identifikátor. Podľa identifikátora si vie skontrolovať, či bol alebo nebol vo výberovom konaní úspešný, príp. či bol vybraný na obsadzované štátnozamestnanecké miesto.

Služobný úrad osobitne oznamuje výsledok výberového konania len vybranému úspešnému uchádzačovi, a to do desiatich dní od uskutočnenia výberového konania.

Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR
+4212 20925 111
uvsrinfo@vlada.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko