Ústredný portál verejnej správy

Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

Občan a štát

O vydanie občianskeho preukazu s čipom môžete požiadať aj bez potreby osobnej návštevy oddelenia dokladov Policajného zboru, a to cez elektronickú službu.

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia e-formulára: do 30 min.

Návody
FAQ
Platba kartou

 1. Kedy môžem použiť elektronickú službu?
 2. Ako podám elektronickú žiadosť?
 3. Poplatky
 4. Ako si občiansky preukaz prevezmem?

Kedy môžem použiť elektronickú službu?

Elektronicky možno žiadosť podať len z dôvodu:

 • zmeny trvalého pobytu alebo 
 • ukončenia platnosti občianskeho preukazu s čipom (najskôr však 180 dní pred ukončením platnosti). 

Predpokladom použitia tejto služby je, aby ste:

 • už  boli držiteľom občianskeho preukazu s čipom
 • mali evidovanú podobu svojej tváre a podpisu v evidencii občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov alebo evidencii vodičov, ktoré nie sú staršie ako päť rokov, v prípade občana mladšieho ako 18 rokov podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky,
 • mali bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe, 
 • mali bezplatne nahraté podpisové certifikáty na čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. 

Potrebné aplikácie:

 • aplikácia na prihlásenie sa k elektronickej službe, tzv. eID klient
 • aplikácia pre čítačky čipových kariet,
 • aplikácia na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, tzv. D.Signer/XAdES. 

Uvedené aplikácie nájdete na portáli v sekcii Na stiahnutie

 

Upozornenie!

Pri elektronickom podaní žiadosti nemožno do občianskeho preukazu uviesť také údaje, ktoré neboli uvedené v predošlom občianskom preukaze s čipom (napr. titul, krvnú skupinu).

Ako podám elektronickú žiadosť?

Služba je dostupná na:

Formulár žiadosti

1.     Po prihlásení sa do elektronickej služby „Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom“ sa zobrazí vstupný formulár, v ktorom si skontrolujte automaticky vyplnené osobné údaje. V prípade, že uvedené údaje nie sú aktuálne, musíte podať žiadosť osobne na príslušnom pracovisku oddelenia dokladov Policajného zboru. 

2.   Ak sú osobné údaje aktuálne, môžete pokračovať v elektronickej žiadosti. Vyberte dôvod podania žiadosti a pracovisko, na ktorom si vyhotovený občiansky preukaz osobne prevezmete. Pri tomto type služby nie je možné zaslanie dokladu na adresu určenú občanom.

 • Ak chcete občiansky preukaz vydať do 2 pracovných dní, označte položku „Expresná žiadosť“.
 • Ak chcete byť o vyhotovenom občianskom preukaze s čipom informovaní notifikačnou správou cez SMS alebo e-mail, vyplňte položku SMS alebo e-mail.

3.    Po tom, čo potvrdíte správnosť zadaných údajov, budete informovaní o výsledku spracovania služby. Po zaplatení správneho poplatku sa žiadosť zaeviduje v agende občianskych preukazov a postúpi sa na ďalšie spracovanie. O výsledku spracovania budete informovaní správou v elektronickej schránke.

Poplatky za podanie žiadosti


Podanie žiadosti

listinne

elektronicky

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní   4,50 €  2 €
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu do 2 pracovných dní (expresne)  24,50 €  12 €

Poznámka: Podľa § 6 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. V prípade podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu elektronicky, sa vypočítaný poplatok zaokrúhľuje na celé euro nadol. Zaokrúhľovanie poplatku.

Lehota na vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení poplatku.

Platba kartou

Úhradu poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcom článku...

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou, ktorá sa dá použiť len v novom dizajne schránok.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií o priebehu platby sa dozviete v inštruktážnom videonávode.

Ako si občiansky preukaz prevezmem?

Občiansky preukaz, o vydanie ktorého ste  požiadali elektronicky, si musíte  prevziať osobne na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ktoré ste uviedli v žiadosti. Na prevzatie takto vydaného občianskeho preukazu nie je možné splnomocniť inú osobu.

Vysvetľujúce zákony:

 

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch

 

Dátum poslednej zmeny: 30. 12. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 10. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko