Ústredný portál verejnej správy

Voľby v Slovenskej republike

Občan a štát

Ide o opakujúci sa proces v demokratických krajinách, ktorým občania vyjadrujú svoj názor a obsadzujú jednotlivé pozície/funkcie politického života. Svojím hlasom vyjadrujú dôveru kandidátom, a tým si vyberajú verejných zástupcov.

Všeobecné informácie o priebehu volieb
Voľba prezidenta SR
Voľby do Národnej rady SR
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Referendum
Voľby do Európskeho parlamentu

Všeobecné informácie o priebehu volieb

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje jeho podobizeň a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov. Každý má pridelené svoje číslo v zozname voličov, ktoré člen okrskovej volebnej komisie po predložení dokladu totožnosti zakrúžkuje a vydái podklady potrebné na hlasovanie v konkrétnych voľbách (hlasovací/ie lístok/lístky a prázdnu obálku s úradnou pečiatkou mesta/obce), pričom ich prevzatie volič potvrdí svojím vlastnoručným podpisom. V prípade, ak volič príde do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, člen okrskovej volebnej komisie ho pripíše do zoznamu voličov.

Následne volič prejde do priestoru, ktorý je určený na hlasovanie (mimo tohto priestoru mu okrsková volebná komisia neumožní hlasovať). Po výbere kandidáta/kandidátov (podľa príslušného typu volieb) volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, vloží obálku do volebnej schránky.

V Slovenskej republike sa konajú nasledujúce voľby:

  • Voľba prezidenta SR
  • Voľby do Národnej rady SR
  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  • Voľby do orgánov samosprávy obcí
  • Referendum
  • Voľby do Európskeho parlamentu

Voľba prezidenta SR

Právo voliť prezidenta SR má každý občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov, má trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Ide o takzvaného oprávneného voliča, ktorý môže hlasovať v príslušnom volebnom okrsku podľa trvalého pobytu alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

V prípade, ak oprávnený volič nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bude po predložení cestovného dokladu zapísaný do zoznamu oprávnených voličov.

Spôsob hlasovania: Po tom, ako volič prejde do priestoru určeného na hlasovanie, volí kandidáta tak, že do rámčeka pred priezviskom kandidáta urobí krížik a následne vloží vyplnený hlasovací lístok do obálky.

Voľby do Národnej rady SR

Právo voliť poslancov do Národnej rady SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. V prípade, ak sa občan nebude v deň konania volieb zdržiavať v mieste svojho bydliska, môže sa zúčastniť volieb na základe hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý sa nachádza mimo územia Slovenska, môže voliť prostredníctvom pošty. V prípade záujmu o voľbu poštou zo zahraničia je potrebné sa zaregistrovať. Všetky potrebné informácie k voľbe poštou zo zahraničia a k voľbám všeobecne nájdete priamo na stránkach Ministerstva vnútra SR

Spôsob hlasovania: V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Po odvolení je občan povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, v opačnom prípade sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta vo výške 33 €.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť má občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia.

Spôsob hlasovania: Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. (Počet volených poslancov vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Po odvolení je občan povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, v opačnom prípade sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta vo výške 33 €.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt na území obce a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.

Pokyny k voľbám do orgánov samosprávy obcí sa poskytujú všeobecne a osobitne pre Bratislavu a Košice.

Po odvolení je volič povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, v opačnom prípade sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta vo výške 33 €.

Referendum

Občania Slovenskej republiky sa v referende vyjadrujú k závažným otázkam. Vyhlasuje ho prezident na základe petície, ktorú podpísalo minimálne 350 000 občanov.

Informácie pre oprávnených voličov sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Voľby do Európskeho parlamentu

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú:

  • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt;
  • občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky;
  • občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb.

Spôsob hlasovania: V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden hlasovací  lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí volič odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u dvoch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Poznámka: Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec/okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 11. 2018

Lokalita

  • Slovensko