Ústredný portál verejnej správy

Volebné právo občanov EÚ na území Slovenska

Občan a štát

Informácie na tejto stránke majú občanom iných členských štátov EÚ na Slovensku pomôcť zorientovať sa v tom, aké majú práva pri voľbách do orgánov územnej samosprávy a do Európskeho parlamentu. Výkon volebného práva je typickou situáciou, ktorá si vyžaduje prítomnosť cudzinca v obci, vykonať volebný akt musí sám, osobne. Obec každému voličovi zasiela na adresu pobytu informáciu o mieste a čase konania volieb a je na voličovi, aby sa rozhodol či volebný akt vykoná alebo nie.
  1. Právo občana EÚ voliť
  2. Právo občana EÚ byť volený
  3. Spôsob hlasovania v komunálnych voľbách
  4. Spôsob hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

1. Právo občana EÚ voliť

Ak chce občan EÚ voliť, musí mať aspoň 18 rokov, pobyt na Slovensku, a teda musí disponovať dokladom o povolení na pobyt cudzinca. Doklad o povolení na pobyt cudzinca získava občan EÚ, ak sa chce prihlásiť k pobytu na území Slovenskej republiky, a to na príslušnom pracovisku Policajného zboru. Kontakty nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Komunálne voľby

Občania iných krajín EÚ sú po prihlásení sa na pobyt automaticky zahrnutí do zoznamu voličov pre voľby do orgánov územnej samosprávy, ak spĺňajú horeuvedené.

Voľby do Európskeho parlamentu

Občania iných krajín EÚ sa musia zaregistrovať, aby mohli voliť v európskych voľbách. Musíte podať žiadosť obci, v ktorej máte pobyt, a to najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb. V opačnom prípade strácate právo na zápis do zoznamu voličov. Nie je možné sa zaregistrovať online. Nie je možné voliť poštou.

Ak ste občanom EÚ, najneskôr v deň volieb ste dosiahli vek 18 rokov a ešte vám nebolo udelené povolenie na pobyt v Slovenskej republike, ale na území Slovenskej republiky sa zdržiavate dlhšie ako tri mesiace a chcete sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentumusíte požiadať o registráciu prvého povolenia. Žiadosť o registráciu prvého povolenia musíte podať osobne na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa bydliska. Kontakty nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. K žiadosti musíte pripojiť svoj cestovný doklad. Príslušný policajný útvar vydá v deň podania žiadosti potvrdenie o registrácii prvého povolenia.

Do zoznamu voličov v obci vášho trvalého pobytu budete dopísaní na základe predloženia žiadosti a potvrdenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov musíte predložiť najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb.

2. Právo občana EÚ byť volený

Podmienky kandidatúry v komunálnych voľbách sú:

  • v prípade poslancov zastupiteľstiev: vek 18 rokov, neexistencia prekážok - pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo výkon trestu odňatia slobody,
  • v prípade starostov (primátorov): vek 25 rokov, neexistencia prekážok - pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo výkon trestu odňatia slobody.

Podmienky kandidatúry vo voľbách do Európskeho parlamentu sú:

  • vek 21 rokov, právo kandidovať vo voľbách v členskom štáte EÚ, ktorého ste štátnym príslušníkom, nenastali prekážky vo výkone volebného práva, máte povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • kontaktovanie obce alebo Ministerstva vnútra SR a informovanie o tom, že sa zúčastníte volieb do Európskeho parlamentu,
  • vyhlásenie, že nekandidujete v inom členskom štáte EÚ a nie ste pozbavení práva byť volení.

3. Spôsob hlasovania v komunálnych voľbách

Na hlasovacom lístku zakrúžkujte najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko je uvedených na hlasovacom lístku. Pre voľby predsedu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložte do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu. Hlasujte tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vložte obálku do volebnej schránky. Po odvolení ste povinní odložiť nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, v opačnom prípade sa dopustíte priestupku a môže vám byť uložená pokuta vo výške 33 €.

4. Spôsob hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vložíte jeden hlasovací  lístok bez ďalšej úpravy do obálky a následne do volebnej schránky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačíte odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Môžete zakrúžkovať poradové číslo najviac dvoch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky.

Poznámka:
AK nemôžete sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžete čítať alebo písať a oznámite pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, máte právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa vašich pokynov upravila hlasovací lístok, vložila ho do obálky a obálku  do volebnej schránky.

Členovia okrskovej volebnej komisie vám nesmú upravovať hlasovacie lístky ani ich vkladať do volebnej schránky.

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko