Ústredný portál verejnej správy

Hlasovací preukaz

Občan a štát

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sa nachádzate, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.


Zodpovedný úrad: obec/mesto trvalého pobytu

Čas vyplnenia e-formulára: 30 minút


Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz 
Elektronická služba
Výsledok procesu

Podmienky výkonu volebného práva sú v Slovenskej republike upravené zákonom č. 180/2014 Z. z., ktorý bližšie špecifikuje voľby prezidenta SR, voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí a referendum.

Poznámka: Volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí sa nie je možné zúčastniť prostredníctvom hlasovacieho preukazu.

Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. 

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

 • osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
 • v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
 • splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

Elektronická služba: 

Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a bezpečnostný osobný kód (BOK),
 • čítačku čipových kariet,
 • nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet (všetky nájdete v sekcii „Na stiahnutie“).


Názov elektronickej služby: Vydávanie hlasovacieho preukazu

POZOR! Vopred sa uistite, či daná obec alebo mesto e-službu poskytujú. V opačnom prípade je možné využiť všeobecnú agendu. 

 • Prihláste sa na portál slovensko.sk.
 • Kliknite na horeuvedený odkaz.
 • Vyberte poskytovateľa služby (obec alebo mesto vášho trvalého pobytu).
 • Kliknite na „Prejsť na službu“.
 • Presmeruje vás na portál Dátové centrum obcí a miest.
 • Vyberte obec alebo mesto vášho trvalého pobytu.
 • Označte, že chcete vytvoriť podanie ako fyzická osoba alebo aj políčko v zastúpení (ak žiadosť podávate v mene inej osoby) a prejdite na „Vyhľadať“.
 • V „Zozname formulárov“ vyberte „Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu“.
 • Zobrazí sa elektronický formulár.
 • V časti „Údaje žiadosti“  vyberte typ volieb/referenda a jeden zo štyroch spôsobov prevzatia hlasovacieho preukazu – doručiť na adresu trvalého pobytu, doručiť na inú adresu, osobné prevzatie alebo prevzatie 3. osobou.
 • V časti „Údaje žiadateľa“ sa povinné údaje označené hviezdičkou načítajú z eID karty, môžete vyplniť nepovinné polia.
 • Zvoľte „Uložiť“.
 • Elektronický formulár sa uloží do rozpracovaných v stave „Vyplnený“.
 • Následne ho podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • V prípade, ak splnomocňujete inú osobu na prevzatie alebo na podanie žiadosti, je potrebné nahrať splnomocnenie ako prílohu k podaniu.
 • Podanie odošlite.

Výsledok procesu:

 • obec/mesto vydá hlasovací preukaz (spôsobom uvedeným v žiadosti),
 • následne osobu zo svojho zoznamu voličov vyškrtne s poznámkou, že jej bol vydaný hlasovací preukaz,
 • hlasovací preukaz oprávňuje osobu na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku,
 • hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 11. 2018

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk