Ústredný portál verejnej správy

Vodovodná prípojka

Bývanie

 1. Podmienky pripojenia
 2. Ako zistiť meno a kontakt na poskytovateľa?
 3. Cena za pripojenie
 4. Presťahovanie sa do domu s existujúcou prípojkou
 5. Nové pripojenie v prípade novopostaveného domu
 6. Ako zmeniť dodávateľa?
 7. Cena za tzv. vodné a stočné
 8. Koho kontaktovať v prípade poruchy?
 9. Pomoc dostupná pre domácnosti s nízkymi príjmami

1. Podmienky pripojenia

Verejnoprospešné služby zabezpečuje na Slovensku samospráva obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t. j. aj zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. Ministerstvo životného  prostredia SR vytvára podmienky na spolufinancovanie výstavby verejných vodovodov na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z rôznych fondov.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov umožňuje spotrebiteľom pripojiť sa na inžinierske siete za týchto podmienok:

 • Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu,
 • pripájaný pozemok alebo stavba sa nachádza na území s vodovodnou/kanalizačnou sieťou a pripojenie je technicky možné,
 • súčasťou žiadosti o pripojenie žiadateľa je preukázanie majetkovoprávneho vzťahu k nehnuteľnosti listom vlastníctva. V prípade, že vlastník verejnej kanalizácie odmietne žiadateľa pripojiť z dôvodu, že to nie je technicky možné alebo ekonomicky náročné, je obyvateľ povinný si zabezpečiť iným spôsobom zber a zneškodňovanie odpadových vôd, napr. domovou čistiarňou alebo žumpou.

2. Ako zistiť meno a kontakt na poskytovateľa?

V prípade, ak nie je odberateľ schopný zistiť túto informáciu prostredníctvom dostupných webových stránok, môže sa obrátiť na obecný úrad vo svojej obci so žiadosťou o informáciu. Nakoľko dodávku pitnej vody verejným vodovodom zabezpečuje v danej lokalite, kde má osoba záujem pripojiť sa, len jeden prevádzkovateľ verejného vodovodu, ide o jeho monopolné postavenie a tak isto to platí aj pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - je len jeden prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v danej záujmovej lokalite. Všetky väčšie regionálne vodárenské spoločnosti majú zriadené kontaktné centrá pre zákazníkov, kde občanom sú poskytnuté všetky informácie – telefonicky alebo osobne a na webových stránkach.

3. Cena za pripojenie

Cena za pripojenie závisí na zmluve uzavretej medzi odberateľom a konkrétnym dodávateľom. Avšak technické podmienky pripojenia stanovuje pre všetkých zákazníkov prevádzkovateľ v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

4. Presťahovanie sa do domu s existujúcou prípojkou

Je povinnosťou odberateľa pitnej vody a producenta odpadových vôd oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Jednotlivé kroky postupu zmeny odberateľa si ustanovuje dodávateľ sám a je potrebné postupovať podľa nich.

5. Nové pripojenie v prípade novopostaveného domu

Žiadateľ sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu. Žiadateľ musí  postupovať  v súlade so stavebným zákonom, pretože prípojka je drobná stavba k hlavnej stavbe - na ohlásenie ju povoľuje obecný  stavebný úrad v súlade so schváleným  Územným plánom obce.

6. Ako zmeniť dodávateľa?

V prípade dodávky pitnej vody verejným vodovodom a tiež aj pri odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou ide o monopol, vždy je v danej lokalite (buď v obci, mestskej časti, alebo ulici) len jeden dodávateľ týchto služieb.

7. Cena za tzv. vodné a stočné

Na Slovensku je cena za dodávku pitnej vody dodávanej verejným vodovodom a cena za odvádzanie odpadovej vody tzv. vodné a stočné regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia, výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. Cena je určená pre každý regulovaný subjekt (poskytovateľ týchto služieb) zvlášť.
Na Slovensku je priemerná cena za dodávku pitnej vody na úrovni 0,946 € /1 m3 s DPH. Priemerná cena za odvádzanie odpadových vôd vrátane čistenia je na úrovni 1,091 €/1 m3 s DPH.

8. Koho kontaktovať v prípade poruchy?

V prípade nespokojnosti ohľadom poruchy resp. množstva, kvality alebo tlaku sa každý odberateľ môže obrátiť na svojho dodávateľa prostredníctvom zákazníckeho centra, kde dostane bližšie informácie. Každý dodávateľ má na svojom webom sídle zriadenú linku resp.
zákaznícku zónu.

9. Pomoc dostupná pre domácnosti s nízkymi príjmami

Ak nemôžu zaplatiť svoj účet, musia kontaktovať dodávateľa na zákazníckom centre a dohodnúť si s ním splátkový kalendár. Na poplatkoch za tzv. vodné a stočné sa na Slovensku neuplatňujú iné pravidlá pre domácnosti s nízkymi príjmami ako pre ostatné domácnosti.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+ 421 2 5956 1111
podatelna@enviro.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko