Ústredný portál verejnej správy

Vodovodná prípojka

Bývanie

Čo musíte vyriešiť predtým, ako požiadate o zavedenie vodovodnej prípojky? Všetko dôležité vám upresní náš sprievodca.

Definícia vodovodnej prípojky: úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Meradlo je umiestnené na vodovodnej prípojke spravidla vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa.

Sprievodca pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod

Zistite si kontakt na poskytovateľa

Zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp zabezpečuje samospráva obce. Preto je prvým kontaktom obecný úrad vo svojej obci, ktorý vás bude informovať o konkrétnom dodávateľovi vody z verejného vodovodu. Všetky väčšie regionálne vodárenské spoločnosti majú kontaktné centrá pre zákazníkov, kde vám poskytnú všetky informácie, a to telefonicky, osobne alebo na webových stránkach.

Oboznámte sa s cenami za pripojenie aj vodu

Cenu za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a cenu za odvádzanie odpadovej vody (tzv. vodné a stočné regulované) stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Cena sa určuje pre každý regulovaný subjekt (poskytovateľ týchto služieb) zvlášť. Cena za dodávku pitnej vody musí byť uvedená v zmluve, ktorú uzavriete s konkrétnym dodávateľom.

Podajte žiadosť a uzatvorte zmluvu

Ak sa chcete pripojiť na vodovodné inžinierske siete, musíte splniť tieto podmienky:

  • uzatvoriť písomnú zmluvu s vlastníkom verejného vodovodu,
  • pripájaný pozemok alebo stavba sa nachádza na území s vodovodnou/kanalizačnou sieťou a pripojenie je technicky možné,
  • preukázať majetkovoprávny vzťah k nehnuteľnosti listom vlastníctva.

Pri uzatváraní zmluvy musíte postupovať v súlade so stavebným zákonom, pretože prípojka je drobná stavba a má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Na ohlásenie ju povoľuje stavebný úrad príslušnej obce v súlade so schváleným územným plánom obce.

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný

- zabezpečiť, aby vodovodná prípojka nebola pripojená na iný zdroj vody a nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,

- zabezpečiť na vlastné náklady opravu a údržbu vodovodnej prípojky,

- odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, ak tak určil prevádzkovateľ verejného vodovodu.

Často kladené otázky

Ak chcem zmeniť dodávateľa, ako mám postupovať? 

Dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zabezpečuje obec alebo iný subjekt verejného práva. To znamená, že v danej lokalite (buď v obci, mestskej časti, alebo ulici) je väčšinou jeden dodávateľ týchto služieb.

Koho mám kontaktovať v prípade poruchy? 

V prípade nespokojnosti ohľadom poruchy, množstva, kvality alebo tlaku vody sa každý odberateľ môže obrátiť na svojho dodávateľa prostredníctvom zákazníckeho centra. Každý dodávateľ má na svojom webe zriadenú linku alebo zákaznícku zónu.

Ako mám postupovať, ak sa nasťahujem do domu s existujúcou prípojkou? 

Ako nový odberateľ pitnej vody musíte vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Aký bude ďalší postup, ustanovuje dodávateľ sám a je potrebné postupovať podľa neho.

Ako mám postupovať, ak je pre mňa platenie vodného a stočného finančne náročné? 

Ak nemôžete zaplatiť svoj účet, kontaktujte dodávateľa na zákazníckom centre a dohodnite si s ním splátkový kalendár. 

Dátum poslednej zmeny: 8. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 29. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+ 421 2 5956 1111
podatelna@enviro.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko