Ústredný portál verejnej správy

Územné plánovanie a jeho úlohy

Bývanie

Základnou úlohou územného plánovania je zosúladiť všetky zámery a záujmy (či už ide o obec, verejnosť, podnikateľské subjekty, záujmové skupiny, jednotlivcov...) tak, aby sa plánované zmeny na území vykonali a boli v súlade so záujmami verejného a súkromného sektora, rovnako ako v súlade s ochranou prírody a kultúrnohistorických pamiatok.

Územným plánovaním sa rieši budúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie určitého územia. Samotné plánovanie predchádza územnému a stavebnému konaniu. Z tohto pohľadu je teda jedným z najdôležitejších  krokov celého procesu, ktorý vedie k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Úlohy územného plánovania sa podľa stavebného zákona zabezpečujú:

  • sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území,
  • prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a o výstavbe,
  • územnoplánovacou činnosťou, ktorú tvoria obstarávanie, spracovanie a aktualizácia územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
  • rozhodovaním v územnom konaní.

Podkladmi pre územné plánovanie sú urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady. V územnoplánovacej činnosti sa ďalej využívajú už existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú informácie o danom území – tzv. ostatné podklady. Medzi ostatné podklady patria dôležité dokumenty ako programy na ochranu kultúrneho a historického dedičstva, ochrany prírody a krajiny, programy odpadového hospodárstva a pod.

Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva celoštátne (Koncepcia územného rozvoja Slovenska), regionálne (územný plán regiónu), pre obce (územný plán obce) a pre časti obce (územný plán zóny). Samozrejme, že územný plán regiónu musí vychádzať, rešpektovať a byť v súlade s Koncepciou rozvoja Slovenska a hierarchicky to platí aj ďalej. Do dokumentácie, ktorú majú v kompetencii obce, patrí územný plán obce a územný plán zóny.

Každá obec, ktorá má viac ako 2 000 obyvateľov, je povinná mať územný plán obce. Ak sa na tom dohodnú dve alebo viac obcí, môžu vypracovať jeden spoločný územný plán obcí. Územný plán obce stanoví, pre ktoré špecifické časti obce je potrebné mať územný plán zóny.

Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na okresnom úrade v sídle kraja (predtým krajský stavebný úrad).

Keďže bežný občan sa najčastejšie môže stretnúť a byť súčasťou územného alebo stavebného konania, zameriame sa najmä na informácie k týmto procesom.

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko