Ústredný portál verejnej správy

Územné konanie a typy územných rozhodnutí

Bývanie

Čo hovorí zákon?

Územné konanie je rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území, ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny. Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Územným rozhodnutím vymedzuje stavebný úrad územie na navrhovaný účel, určuje podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy účastníkov konania a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Bez súhlasu vlastníka pozemku môže stavebný úrad vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo využití územia len v prípade, ak možno predmetný pozemok na navrhovaný účel vyvlastniť.

Územné rozhodnutie sa jeho účastníkom oznamuje doručením v listinnej forme. Pri rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.

Rozhodnutiami sú podľa § 32 stavebného zákona v rámci územného konania:

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Určuje sa ním stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom za vymedzených podmienok, ďalej požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a časová platnosť rozhodnutia.

Takéto rozhodnutie (§ 39a stavebného zákona) sa nevyžaduje na:

 • stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny,
 • drobné stavby,
 • stavebné úpravy a udržiavacie práce,
 • stavby, ktoré budú v uzavretých priestoroch už existujúcich stavieb, ak sa nemení ich vonkajšie ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
 • reklamné stavby.

V niektorých prípadoch, ak sú podmienky jednoznačné, môže stavebný úrad pri umiestnení stavby zlúčiť územné konanie so stavebným konaním. Najmä pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe alebo nadstavbe. Pri iných stavbách tak môže urobiť, ak podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Územné rozhodnutie platí dva roky, pri líniových stavbách tri roky (úrad môže určiť aj dlhšiu lehotu).

Rozhodnutie o využívaní územia

Povoľuje nové využívanie územia, určuje jeho podmienky a čas platnosti.

Rozhodnutie (§ 39b stavebného zákona) sa vyžaduje na:

 • vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie,
 • zriadenie alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry a technickým prevádzkovým zariadením na osvetlenie a údržbu zelene,
 • zriadenie alebo zrušenie športových ihrísk, odstavných a skladovacích plôch,
 • delenie a sceľovanie pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením,
 • ťažobné práce, im podobné práce a s nimi súvisiace práce, ak osobitný predpis (§ 27 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.) neustanovuje inak.

Rozhodnutie o využívaní územia sa môže zlúčiť s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, postaviť aj stavba. Rozhodnutie sa vydáva na dva roky (niekedy aj dlhší čas).

Rozhodnutie o chránenej časti krajiny

Ustanovuje hranice chránenej časti krajiny, zakazuje alebo obmedzuje činnosti z dôvodu ochrany verejného záujmu a určuje činnosti, ktoré nemožno na území vykonávať, a činnosti, ktoré je možné vykonávať iba pri splnení určených podmienok. Podmienkami rozhodnutia sa určuje najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov a pod.

Ak je chránené územie alebo ochranné pásmo vymedzené záväzným predpisom alebo rozhodnutím príslušného správneho orgánu, rozhodnutie o chránenej časti krajiny sa nevydáva.

Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území a ochrannom pásme povoliť výnimku. Čas platnosti takéhoto rozhodnutia určuje stavebný úrad.

Rozhodnutie o stavebnej uzávere

Vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť. Stavebnú uzáveru možno určiť iba na nevyhnutne potrebný čas, najviac na päť rokov. Rozhodnutie neplatí na vykonávanie udržiavacích prác na takomto území. Stavebný úrad môže povoliť v odôvodnených prípadoch výnimku z tohto rozhodnutia..

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko