Ústredný portál verejnej správy

Úmrtie

Rodina a vzťahy

Úmrtie blízkeho človeka má dopad na psychiku, ale aj na rodinný rozpočet pozostalých a je spojené s viacerými administratívnymi úkonmi.
  1. Oznamovacie povinnosti
  2. Finančné príspevky
  3. Dedičské konania

Oznamovacie povinnosti

Úmrtie v zdravotníckom zariadení oznamuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak osoba zomrie mimo zdravotníckeho zariadenia, je potrebné kontaktovať linku 112 alebo 155.  Úmrtie následne potvrdzuje lekár, ktorý stanoví čas a príčinu smrti a vystaví List o prehliadke mŕtveho.

Úmrtie sa potom nahlasuje na matrike v mieste, kde k nemu došlo (prípadne aj cirkevnej matrike). Budete k tomu potrebovať List o prehliadke mŕtveho, váš občiansky preukaz a občiansky preukaz zosnulého. Matrika vykoná zápis v knihe úmrtí a vystaví úmrtný list.

Následne si vyberte a kontaktujte pohrebnú službu.

Matrika raz mesačne oznamuje úmrtia Sociálnej poisťovni, úmrtia zdravotnej poisťovni oznamuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak mal zosnulý požičané zdravotnícke pomôcky, vráťte ich zdravotnej poisťovni. Osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský, preukaz, cestovný pas, zbrojný pas) zosnulého strácajú dňom úmrtia platnosť a je potrebné ich odovzdať bezodkladne ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Zbraň prídu príslušníci polície prevziať sami a do času ukončenia dedičského konania ju uschovajú.

Finančné príspevky

V súvislosti s úmrtím blízkej osoby môžete mať nárok na tieto príspevky:

  • Príspevok na pohreb 

O príspevok na pohreb vo výške 79,67 eur môže požiadať plnoletá osoba, do 1 roka odo dňa pohrebu zosnulého, ktorá zabezpečila pohreb, má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zosnulý mal v čase smrti trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Žiada sa buď osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého podaním Žiadosti o príspevok na pohreb alebo elektronicky.

Všetky dostupné elektronické služby súvisiace s úmrtím...

Dedičské konania

Dedičské konanie vedie súdom poverený notár, dedičia si notára nemôžu vybrať. Na predbežné šetrenie bude najskôr predvolaná osoba, ktorá sa postarala o pohreb a neskôr aj samotní oprávnení dediči.

Poznámka: nezabudnite oznámiť úmrtie dodávateľom energií, služieb (televízia, internet, telefón), finančným inštitúciám (banka, sporiteľňa), správcovi bytov a pod.

Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2023
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko