Ústredný portál verejnej správy

Repatriácia telesných pozostatkov

Rodina a vzťahy

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú občanov EÚ a cudzincov, ktorí na Slovensku vybavujú úmrtie. Informácie na tejto stránke majú občanom EÚ a cudzincom na Slovensku pomôcť zorientovať sa ako vybaviť úmrtný list zomrelého.
  1. Čo všetko si musí občan EÚ pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia) a kde to nájde/získa?
  2. Čo všetko čaká občana?
  3. Na koho sa môže občan obrátiť, ak si nevie rady?

Čo všetko si musí občan EÚ pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia) a kde to nájde/získa?

Doklad totožnosti ( bez rozdielu, či ide alebo nejde o občana EÚ).

Čo všetko čaká občana?

  • Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po prehliadke mŕtveho,  bez ohľadu na skutočnosť, či zomrelý je  občan SR alebo ide o cudzieho štátneho občana. 
  • Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Ak sa nezistí, kde osoba zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa zomretá osoba našla. Ak  zomrie osoba v dopravnom prostriedku, úmrtie zapíše matričný úrad, v ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
  • Prvý úmrtný list vyhotovuje príslušný matričný úrad bez poplatku.
  • Ak na území SR zomrie cudzí štátny občan, matričný úrad vyhotovuje úradný výpis z knihy úmrtí a doručuje na zastupiteľský úrad štátu cudzinca. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, matričný úrad doručuje úradný výpis prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Na koho sa môže občan obrátiť, ak si nevie rady?

Kto mu pomôže – príslušný matričný úrad, kde je evidované úmrtie, zastupiteľský úrad domovskej krajiny ak je na Slovensku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, konzulárny odbor.

Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
+421 800 222 222, +421 2 597 811 11
info@mzv.sk, info@mzv.sk

Lokalita

  • Slovensko