Ústredný portál verejnej správy

Triedenie bioodpadov z domácností a záhrad

Životné prostredie

S prichádzajúcou jarou majú občania povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad nielen z domácností, ale aj zo záhrad. Patrí zelený odpad ako tráva, popol, drevo, ale aj zostatky jedla z kuchýň a reštauračných zariadení. Povinnosť tento odpad vyvážať majú obce.
  1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
  2. Druhy odpadov
  3. Triedenie
  4. Poplatky
  5. Ktoré obce nemusia triediť kuchynský odpad?

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je taký druh odpadu, ktorý vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach a stravovacích zariadeniach. Po jeho vytriedení je možné ho zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa zdroje opäť dostanú do kolobehu.

Druhy odpadov

Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí bioodpad z kuchýň a záhrad a jedlé tuky a oleje.

Bioodpad z kuchyne

Medzi bioodpad z kuchyne patria zvyšky z rastlín a jedál, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, použité papierové vreckovky, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami a iné.

Bioodpad zo záhrady

Bioodpad zo záhrady, tiež zelený odpad, pozostáva prevažne z trávy, konárikov, dreveného odpadu, kvetín, drevnej štiepky, popola, zhnitého ovocia a zeleniny a iných.

Jedlé tuky a oleje

Jedlé tuky a oleje sa zbierajú na čerpacích staniciach. Olej musí byť čistý, aby sa mohol ďalej zhodnocovať.

Triedenie

Podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch sú obce povinné občanom umožniť triedenie bioodpadu. Teda zabezpečiť, aby mali všetky domácnosti možnosť kompostovať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad alebo ho odovzdať do triedeného zberu. Znamená to, že rodinné domy musia mať vlastnú nádobu na kompostovanie alebo hnedý kontajner na zber tohto odpadu. Obyvatelia bytových domov musia mať pristavené zberné nádoby hnedej farby, prípadne s čitateľnou hnedou značkou. V oboch prípadoch musia byť zberné nádoby vyvážané minimálne raz za dva týždne.

Obstaranie kontajneru, kompostovej nádoby v Bratislave

V Bratislave musia obyvatelia rodinných domov požiadať o hnedý kontajner alebo kompostovú nádobu a následne v nich triediť zelený odpad zo záhrad. O bezplatný hnedý kontajner požiadajú na Oddelení miestnych daní a poplatkov. Takýto zber bude prebiehať od marca do októbra.

Poplatky

Poplatok za zber bioodpadu a nádoby na jeho triedenie a kompostovanie je platený z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ktoré obce nemusia triediť kuchynský odpad?

Niektoré obce Slovenska si môžu uplatniť výnimku zo zabezpečenia triedeného zberu kuchynského odpadu, a to vtedy, ak spĺňajú niektorý z týchto bodov:

  • zabezpečia energetické zhodnotenie bioodpadu
  • preukážu, že minimálne 50% domácností v obci kompostuje svoj bioodpad (čestné prehlásenie)
  • preukážu, že zber je pre technické problémy nemožný (historické centrá, odľahlé usadlosti)
  • preukážu, že je zber ekonomicky neúnosný

 

Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 6. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko