Ústredný portál verejnej správy

Stravovanie zamestnancov

Zamestnanie

Zamestnávateľ má v oblasti  stravovania voči zamestnancovi dve základné povinnosti, a to:

  • zabezpečiť stravovanie zamestnancov počas ustanovenej pracovnej zmeny zamestnanca, v ktorej odpracoval viac ako 4 hodiny  a

  • prispievať zamestnancom na stravovanie formou príspevku na jedlo alebo

  • poskytovať zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie

Zamestnávateľovi môže zabezpečiť stravovanie vo všeobecnosti týmito spôsobmi:

  • poskytovanie stravy vo vlastnom stravovacom zariadení/v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v blízkosti pracoviska zamestnanca,

  • poskytnutie stravovacích poukážok, zamestnávateľ pri tomto spôsobe zabezpečenia stravovania na základe výberu zamestnanca namiesto stravovacej poukážky poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie,
  • Za presne vymedzených podmienok zamestnávateľ poskytne zamestnancovi namiesto stravovania  finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu; okrem toho prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu.

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko