Ústredný portál verejnej správy

Štipendiá a študijné pôžičky

Vzdelanie a šport

Žiaci a študenti na slovenských školách majú v prípade nedostatku financií na štúdium možnosť požiadať o niekoľko druhov štipendií a dotácií. Dotácie sú hradené zo štátneho rozpočtu a pôžičky poskytujú výhodné podmienky, aby ich študenti mohli splácať až po dokončení štúdia.


Zodpovedná osoba: prislúchajúca inštitúcia

Doba vyplnenia žiadosti: individuálna

 1. Materské školy
 2. Základné školy
 3. Stredné školy
 4. Vysoké školy
 5. Študentská pôžička

Materské školy

Rodičia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy nemusia za štúdium dieťaťa doplácať. V iných ročníkoch sa dopláca poplatok za dochádzku na materskú školu.

V prípade, že je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi a rodič daný stav doloží potvrdením, nemusí za pobyt dieťaťa v škôlke platiť.

Základné školy

Žiak základnej školy má možnosť získať príspevok na dochádzanie do školy (aj cirkevnej) mimo svojho trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu. Na preplácanie cestovného nemá nárok žiak, ktorý navštevuje školu v mieste svojho trvalého bydliska alebo navštevujúci školu mimo svojho školského obvodu a žiak súkromnej školy alebo osemročného gymnázia.

Na preplatenie cestovného rodič škole predloží mesačný cestovný lístok. Ak tak neurobí, alebo dieťa do školy cestuje inak, tak sa výška preplatenej sumy vypočíta ako súčin 1/20 celkových nákladov na dopravné s príslušnou zľavou a počtu dní žiaka v škole.

Stredné školy

Žiaci stredných škôl môžu získať dva typy štipendií:

 • sociálne
 • motivačné

Sociálne štipendium

O štipendium môže požiadať žiak z rodiny, ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi alebo jedna dvanástina celkového príjmu za minulý rok bola nižšia ako životné minimum.

Výška životného minima sa mení k 1.7. každoročne. Konkrétne údaje nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Viac informácií.

Štipendium nedostane žiak podmienečne vylúčený, s priemerom horším ako 3,5,  žiak porušujúci školský poriadok alebo ten s výrazne zlou dochádzkou a prospechom.

Podmienky získania štipendia:

 • stredná škola má zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií SR
 • žiak predloží originál alebo riaditeľom potvrdenú kópiu potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o hmotnej núdzi

O štipendium môže požiadať kedykoľvek, s tým, že mu bude priznané od prvého dňa mesiaca, kedy oň požiadal. Polročným vysvedčením sa štipendium prehodnocuje a žiak oň musí opäť požiadať.

Výška štipendia:

 • 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom známok horším ako 2,5 a najviac do 3,5 vrátane
 • 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s prospechom horším ako 2,0 a najviac do 2,5
 • 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom 2,0 a lepším

Motivačné štipendium stredných odborných škôl

Motivačné štipendium môže žiakovi udeliť fyzická alebo právnická osoba (u ktorej sa pripravuje na povolanie) na základe jeho výsledkov.

Výška štipendia:

 • 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane
 • 45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane
 • 65 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane

Hmotné zabezpečenie

Ak sa žiak pripravuje u fyzickej alebo právnickej osoby na povolanie má možnosť mať preplatené výdavky na stravu, ubytovanie, cestovanie, osobné ochranné prostriedky a náklady na posúdenie spôsobilosti. 

Vysoké školy

Aj študenti vysokých škôl majú nárok na niekoľko štipendií.

 • sociálne štipendium
 • motivačné štipendium

Sociálne štipendium

Podmienky poskytnutia štipendia:

 • denné štúdium
 • trvalý pobyt na území SR
 • neprekročená štandardná dĺžka štúdia
 • mesačný príjem rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima

Študent musí predložiť:

Výška štipendia:

 • maximálne 230 eur mesačne, ak žiadateľ študuje v mieste trvalého pobytu
 • maximálne 275 eur mesačne, ak žiadateľ študuje 30 a viac kilometrov od miesta trvalého pobytu
 • minimálna suma je 10 eur mesačne

Motivačné štipendium

Štipendium slúži na ocenenie skvelých výsledkov študentov a rôznych oblastiach. Podmienky získania štipendia si určuje každá vysoká škola osobitne.

Študentská pôžička

Vysokoškolskí študenti majú možnosť požiadať aj špeciálnu študentskú pôžičku, ktorú poskytuje Fond na podporu vzdelávania.

Viac informácií.

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 7. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko