Ústredný portál verejnej správy

Študentská pôžička

Vzdelanie a šport

Vysokoškolskí študenti a pedagogickí pracovníci majú možnosť získať študentskú pôžičku so zvýhodnenými podmienkami. Sú v nej minimálne poplatky, žiadne úroky a spláca sa až po ukončení štúdia. Takúto pôžičku ponúka Fond na podporu vzdelávania.


Zodpovedná osoba: Fond na podporu vzdelávania

Doba vyplnenia žiadosti: do 20 min

 1. Fond na podporu vzdelávania
 2. Výhody študentskej pôžičky
 3. Typy študentských pôžičiek
 4. Kedy podať žiadosť?
 5. Výška pôžičky a doba splácania 
 6. Postup získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania
 7. Údaje vypĺňané v žiadosti o pôžičku

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je štátny nástroj na podporu študentov vysokých škôl a pedagogických zamestnancov. Každoročne zverejňuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorý stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov. Oznam pre rok akademický rok 2022/2023 nájdete tu.

Výhody študentskej pôžičky

- počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,

- po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, 

- splácanie až po ukončení štúdia,

- bezplatné vedenie účtu,

- o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,

- nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie,

- možnosť odpisu pôžičky po 5 rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike.

Typy študentských pôžičiek

Od akademického roku 2022/2023 je možné požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov (ktorých stručné porovnanie nájdete v tabuľke nižšie):

1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023,

 • bezúčelová.


2. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň

 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo

  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,

 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023,

 • žiadateľ nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

 • bezúčelová.


3. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl,

 • pôžička zabezpečená ručiteľom,

 • bezúčelová - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada,

 • účelovo viazaná - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, nakoľko ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

4. Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko

V akademickom roku 2022/2023 nebude možné požiadať o takúto pôžičku, nakoľko do schválenia oznamu nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na tento účel z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. V prípade, ak dôjde k podpisu dotačnej zmluvy, fond o tom bude informovať na svojom webovom sídle.


V prípade všetkých študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole platí, že ich štúdium musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.2 Oznamu.

Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa započítavajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.

Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, alebo by ste chceli informácie prehľadnejšou formou Fond na podporu vzdelania vytvoril Porovnanie jednotlivých typov pôžičiek.

Kedy podať žiadosť

V súlade s § 11 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku v akademickom roku 2022/2023 doručiť v termíne do 30. septembra 2022.  Ak finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov nebudú vyčerpané po 30. septembri 2022, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Výška pôžičky a doba splácania

Výšku pôžičky a dobu splácania si žiadateľ zvolí podľa potreby. Úroková sadzba sa stanovuje vždy na prislúchajúci rok.

Pre lepšiu predstavu fond vytvoril kalkulačku, do ktorej si môžete zadať typ pôžičky a jej výšku, rovnako ako aj počet rokov odkladu a zistíte približnú sumu mesačnej splátky.

Postup získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na poštovú adresu fondu:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). Tento dátum je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v zákonom stanovenej lehote.

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku bude žiadateľ informovaný potvrdzujúcim emailom. Pokiaľ takýto email žiadateľ od fondu neobdrží, znamená to, že žiadosť na emailovú adresu fondu nebola doručená.

Žiadosť o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.6 Oznamu. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 10 zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku. Viac informácií nájdete na stránke fondu v sekcií „Ako získať pôžičku“ v stati „Prílohy k žiadosti“.

Údaje vypĺňané v žiadosti o pôžičku

1. Osobné údaje žiadateľa

 • titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
 • štátna príslušnosť, v prípade inej štátnej príslušnosti ako SR sa uvádza aj, či má žiadateľ status: o Slováka žijúceho v zahraničí alebo o občana EU alebo rodinného príslušníka občana EU,
 • adresa trvalého pobytu,
 • korešpondenčná adresu, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje (e-mail a telefón) – dôležité pre ďalšiu komunikáciu s fondom, Nevyplnenie niektorého z vyššie uvedených údajov je dôvodom na neschválenie žiadosti o pôžičku bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Výška a lehota splatnosti pôžičky

 • výška požadovanej pôžičky
 • požadovaná lehota splatnosti pôžičky

3. Informácie o štúdiu

 • Potvrdenie statusu študenta
  • názov a adresa vysokej školy,
  • dátum zápisu na štúdium v akademickom roku 2022/2023 (neplatí pre žiadateľov o pôžičku na excelentných vysokých školách- účelovo viazanú),
  • Potvrdenie údajov o štúdiu a kritérií na uprednostnenie žiadateľa
   • stupeň, ročník a dĺžka štúdia,
   • predpokladaný dátum štátnej skúšky na príslušnom stupni štúdia,
   • náležitosti preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa:
    • sociálne štipendium,
    • forma štúdia,
    • špecifické potreby,
    • vážený študijný priemer.

Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2022
Dátum zverejnenia: 7. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko