Ústredný portál verejnej správy

Štátny príspevok pre mladých (hypotéka pre mladých)

Bývanie

Hypotéka pre mladých je hypotekárny úver so štátnym príspevkom. Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých určuje zákon o bankách a zákon o štátnom rozpočte.
 1. Ako to funguje?
 2. Kto môže žiadať?
 3. Výpočet hornej hranice príjmu
 4. Kde si môžem nárok uplatniť?
 5. Aké doklady potrebujem?
 6. Lehoty
 7. Legislatíva

Ako to funguje?

Štátnym príspevkom pre mladých sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Ak získate štátny príspevok pre mladých, tak počas obdobia 5 rokov budete mať znížený úrok o 3%. Z celkovej výšky dotácie vám 2 % poskytuje štát a 1 % banka.
Účelom úveru musí byť kúpa nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo dom).
Príspevok pre mladých je možné získať maximálne na sumu 50.000 eur a to najviac na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty nehnuteľnosti.

Kto môže žiadať?

Hypotéku pre mladých môžete získať, ak spĺňate tieto podmienky:

 • vek od 18 do 35 rokov. Kritérium veku musí žiadateľ spĺňať ku dňu podania žiadosti. To znamená, že o úver môžete požiadať najneskôr v deň pred dovŕšením svojich 36. narodenín. Ak žiadate o hypotéku ako pár, musíte podmienku spĺňať obaja.
 • váš priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok neprekročil 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR. V prípade páru sa príjmy žiadateľov spočítavajú - tzn. súčet príjmov nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej nominálnej mzdy.

Výpočet hornej hranice príjmu

Priemerný mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Horná hranica príjmu sa aktualizuje každý štvrťrok a najvyššiu hodnotu väčšinou každoročne dosahuje v období od apríla do júna. V tomto období môže dostať štátny príspevok pre mladých najviac ľudí.

Je to z toho dôvodu, že príjmová hranica sa vypočítava a posudzuje v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve (zverejňuje ju štvrťročne Štatistický úrad SR). Od 1. 4. sa vychádza z údajov za predchádzajúci štvrťrok, v ktorom väčšina firiem vypláca svojím zamestnancom odmeny, či trináste platy, čím sa zvyšuje priemerný príjem a príjmová hranica dosahuje najvyššiu hodnotu.

Do konca marca 2017 máte nárok na príspevok, ak váš priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol maximálne do výšky 1.155,70 eur mesačne.

Od apríla do júna 2017 sa zvyšuje horná hranica priemerného príjmu a nárok na príspevok máte, ak váš priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok nepresiahol 1 287 eura.

Od 1.1.2018 sa mení forma pripisovania štátneho príspevku. Pôjde o daňovo odpočítateľnú položku - Zvýhodnenie bude 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ale zároveň maximálne vo výške 400 eur ročne (a to po dobu 5 rokov od načerpania úveru). 

Maximálna príjmová hranica

Rok 2017

Jeden  žiadateľ

Dvaja žiadatelia (manželia, pár)

(príjem sa posudzuje spoločne)

1.štrvťrok 
(január-marec)

1 155,70 eur

2 311,40 eur

2. štrvťrok
(apríl - jún)

1 287 eura

2574 eur

3.štrvťrok 2017

 

 

4.štrvťrok 2017

 

 

 

Kde si môžem nárok uplatniť?

Nárok na štátny príspevok pre mladých voči štátnemu rozpočtu si môžete uplatniť prostredníctvom hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predložíte.

Aké doklady k tomu potrebujem?

Ak ste sa rozhodli požiadať o hypotekárny úver banka bude od vás žiadať množstvo rôznych dokladov. Presné informácie o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť vám poskytne konkrétna banka, u ktorej svoj nárok uplatňujete, pripravte sa však na to, že budete predkladať najmä:

 1. Doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo iný doklad totožnosti vodičský preukaz, rodný list, cestovný pas).
 2. Dokladovanie príjmu - potvrdene o výške príjmu, výpis z účtu, pracovnú zmluvu, daňové priznanie, potvrdenie o výške daňovej povinnosti a daňových nedoplatkoch (vystavuje ho daňový úrad na tlačive banky za poplatok 1,50 eura.)
 3. Doklady na preukázanie účelu úveru:
 •  Pri kúpe nehnuteľnosti - kúpna zmluva resp. zmluva o výstavbe, zmluva o budúcej kúpnej zmluve.
 •  Pri výstavbe nehnuteľnosti - stavebné povolenie, projektová dokumentácia, geometrický plán, rozpočet stavby.
 •  Pri rekonštrukcii, údržbe alebo modernizácii - ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu alebo stavebné povolenie,predpokladaný rozpočet nákladov súvisiacich s rekonštrukciou, projektová dokumentácia.
4. Dokladovanie nehnuteľnosti, ktorá bude hypotéku zabezpečovať – banky zvyčajne vyžadujú znalecký posudok, ktorý nie je starší ako 3 mesiace, ku dňu podania žiadosti.

Lehoty

 • Úrokové zvýhodnenie platí päť rokov odo dňa poskytnutia hypotéky
 • Posudzuje sa hrubý mesačný príjem za prechádzajúci kalendárny rok
 • Minimálna doba splácania úveru je 4 roky a maximálna doba splácania je 30 rokov.

Zákony

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017

Dátum poslednej zmeny: 29. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 7. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

 • Slovensko