Ústredný portál verejnej správy

Služby poskytované prostredníctvom národných čísel tiesňového volania, vrátane čísel 112 a 116

Zdravie

 1. Kedy volať na číslo 155?
 2. Kedy volať číslo 112?
 3. Pomoc v tiesni dosiahnuteľná priamo z vozidla: palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112
 4. Ďalšie linky pomoci

1. Kedy volať na č. 155?

Vždy pokiaľ došlo k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu, alebo nehode s väčšími následkami.

Najčastejšie ide o:

 • poruchy vedomia až bezvedomie,
 • náhle zastavenie krvného obehu spojené so zastavením dýchania,
 • problémy s dýchaním, dusenie,
 • mozgovú mŕtvicu,
 • neobvyklé bolesti prípadne tlaky na hrudníku, vyžarujúce do horných končatín, krku, chrbta, často sprevádzané ďalšími príznakmi akými sú slabosť, nevoľnosť, dýchavičnosť a i.,
 • vážny úraz, dopravná nehoda, masívne krvácanie, rôzne pády, topenie,
 • otravu liekmi alebo chemikáliami,
 • kŕčové stavy,
 • popáleniny, omrzliny, prehriatia a podchladenia,
 • pôrod a mnohé ďalšie.

V prípade, ak sa jedná o dlhodobo trvajúce ochorenie, bez náhleho zhoršenia zdravotného stavu obráťte sa na praktického lekára, alebo podľa potreby volajte lekársku službu prvej pomoci.

Na bezplatnú tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v SR, vrátane mobilných telefónov.

Číslo linky 155 je vždy bez akejkoľvek predvoľby.

Bez ohľadu na to či voláte z mobilného telefónu, alebo z pevnej linky vždy zdôraznite, kde sa presne nachádzate, vrátane spresnenia miesta, z ktorého voláte.

Čo povedať zdravotníckemu operátorovi?

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky.

Obvykle kladené otázky:

 • Presné miesto hlásenej udalosti – táto informácia je nevyhnutná k rýchlemu a presnému dosiahnutiu miesta udalosti.
 • Čo sa presne stalo?
 • Informácie o rozsahu postihnutia, poranenia, úrazu, teda stav vedomia, dýchania, rozsahu poranenia či krvácania, v prípade dopravných nehôd ich charakter, počet účastníkov a pod.
 • Komu sa stalo? V rozsahu meno postihnutého, pohlavie, ak postihnutého nepoznáte, približný vek a poznávacie znamenie, napr. farbu oblečenia.
 • Informácie o volajúcom, aby bolo zrejmé či sa jedná o blízku osobu, alebo náhodného svedka udalosti.

Uviesť miesto udalosti:

 • v byte, na pracovisku, alebo v inom uzatvorenom priestore:
  adresa a čísla domu (sú dôležité obe čísla – tzv. červené aj modré), poschodie a meno na menovke pri zvončeku, spresnenie pomocou orientačných bodov (hlavne na sídliskách),
 • na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách:
  stručný a výstižný popis miesta udalosti, orientačný bod na okolí napr. typická budova nablízku, park, križovatka, kostol, obchod, posledná ulička v obci, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a pod.

Zo štatistík a skúseností žiaľ vyplýva, že pri skutočne kritickej život ohrozujúcej udalosti, t.j. v situácií, kedy dôjde u postihnutého k náhlemu zastaveniu krvného obehu, ostáva na záchranu jeho života doslova iba niekoľko minút. Mozgové bunky začínajú byť v priebehu 4 – 5 minút natoľko poškodené, že aj pokiaľ sa pacienta s tak dlho trvajúcou poruchou obehu podarí zachrániť, môže si to vyžiadať trvalé následky. Je ale rovnako známe, že kvalitne prevádzaná laická resuscitácia predlžuje čas, ktorý je vyhradený pre účinnú záchrannú akciu až na dvojnásobok. Ak si uvedomíme, že za bežných podmienok je skôr nepravdepodobné, že by sa posádka záchrannej zdravotnej služby dostavila na miesto udalosti skôr ako za 6 – 8 minút od jej vzniku, je to presne tých niekoľko minút, o ktoré stojí za to bojovať, pretože môžu pre postihnutého znamenať práve tú známu tenkú niť medzi prežitím a smrťou.

2. Kedy volať číslo 112?

112: jednotné číslo tiesňového volania v EÚ

Linka 112 je európske číslo tiesňového volania, na ktoré môžete zavolať bezplatne z pevnej linky alebo mobilného telefónu na celom území EÚ. Dovoláte sa priamo na záchrannú službu – na políciu, zdravotnícku záchrannú službu a hasičov.

Popri linke 112 naďalej fungujú aj vnútroštátne linky tiesňového volania. Linka 112 je však jediné telefónne číslo, na ktoré môžete v prípade núdze zavolať zo všetkých krajín EÚ.

Linka 112 sa používa aj v niektorých krajinách mimo EÚ, ako je Švajčiarsko a Južná Afrika.

112 je jedno z tiesňových čísel na Slovensku. Priemerný čas na prijatie hovoru na linku 112 je 7 sekúnd.

Podľa posledného prieskumu jednotného trhu domácností a telekomunikácií v oblasti elektronickej komunikácie 71% Slovákov vie, že v celej EÚ môžu používať 112. Európske tiesňové číslo 112 nie je jediným tiesňovým číslom na Slovensku.

Národné tiesňové čísla sú:

 • 150 - hasiči a záchranári
 • 155 - záchranná zdravotná služba
 • 158 - polícia

Používatelia so zdravotným postihnutím majú prístup k pohotovostným službám prostredníctvom SMS na číslo 112.

3. Pomoc v tiesni dosiahnuteľná priamo z vozidla: palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112

eCall je systém používaný vo vozidlách v celej EÚ, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody. Systém eCall môžete aktivovať aj manuálne stlačením tlačidla.

Ako funguje systém eCall

Tento systém funguje vo všetkých krajinách EÚ. Ak sa vaše vozidlo dostane do vážnej dopravnej nehody kdekoľvek v EÚ, budete prepojený s najbližšou sieťou pomoci v tiesni. Nie je podstatné, kde ste si vozidlo kúpili, ani to, kde je registrované.

Po aktivovaní sa systém eCall prepojí s najbližším centrom pomoci v tiesni, a to za použitia telefonickej linky aj dátového prenosu. Vám aj ďalším pasažierom vo vozidle to umožní komunikovať s operátorom centra pomoci v tiesni a zároveň sa automaticky prenáša minimálny súbor dát (presná poloha vozidla, čas nehody, identifikačné číslo vozidla a smer jazdy). Pohotovostnej službe to umožní posúdiť vašu situáciu a zasiahnuť.

V prípade zlyhania systému eCall dostanete varovný signál.

Informácie sa z vášho auta prenesú iba v prípade vážnej nehody.

Služby eCall ponúkané tretími stranami

Na základe pravidiel EÚ máte právo na využívanie služieb tretích strán (STS) v rámci systému eCall popri štandardnej službe využívajúcej tiesňovú linku 112. Tieto doplnkové služby by mohli zahŕňať napríklad dopravné asistenčné služby. Na rozdiel od bezplatného volania na tiesňovú linku 112 môže byť v takomto prípade potrebné zaplatiť za doplnkové služby poskytované zo strany služieb tretích strán.

Systém eCall pre služby tretích strán musí:

 • spĺňať technické normy EÚ,
 • zabezpečovať automatické prepojenie na systém eCall využívajúci linku 112 v prípade, keď STS nefungujú,
 • umožňovať majiteľovi vozidla voľbu medzi volaním využívajúcim linku 112 a volaním zabezpečeným službou STS,
 • zamedziť akúkoľvek výmenu dát so systémom eCall využívajúcim linku 112.

Ak máte doplnkové služby zabezpečované prostredníctvom systému eCall pre služby tretích strán, musíte poskytnúť výslovný súhlas na povolenie sledovateľnosti, sledovania a spracúvania vašich osobných údajov.

Povinná výbava v nových automobiloch

Ak si kúpite nový model auta schválený do výroby po 31. marci 2018, musí v ňom byť nainštalovaný systém eCall využívajúci linku 112. Toto pravidlo sa vzťahuje na vozidlá s menej ako 8 sedadlami a na ľahké úžitkové vozidlá. Ak máte auto, ktoré je už zaregistrované, nie ste povinný dodatočne si nainštalovať systém eCall. Jeho inštalácia je však možná vo vozidlách, ktoré spĺňajú technické požiadavky.

eCall – ochrana súkromia a osobných údajov

Systém eCall vo vašom vozidle sa aktivuje len v prípade, keď sa vaše vozidlo dostane do vážnej dopravnej nehody. Za normálnych okolností systém nie je aktivovaný. To znamená, že počas bežnej jazdy nedochádza k žiadnemu sledovaniu (registrovaniu polohy vášho vozidla či monitorovaniu vášho šoférovania) ani k prenosu údajov.

Keď sa volanie uskutočňuje prostredníctvom systému eCall využívajúceho linku 112, vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa ochrany údajov. To znamená, že pohotovostná služba dostane len obmedzené množstvo údajov, ktoré potrebuje na vyriešenie situácie, vaše údaje sa neuchovávajú dlhšie, než je nevyhnutné, a odstránia sa, keď už nie sú potrebné. Ďalšie informácie o pravidlách EÚ v oblasti ochrany súkromia a údajov.

4. Ďalšie linky pomoci

Linka detskej istoty -  nonstop telefónne číslo: 116 111
Linka pre ženy zažívajúce násilie – nonstop telefónne číslo: +421 800 212 212

Dátum poslednej zmeny: 17. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
+4218 0022 2222, +4212 5937 3111
callcentrum@minv.sk, office@health.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko