Ústredný portál verejnej správy

Register fyzických osôb a údaje o fyzických osobách

Občan a štát

V zmysle zákona 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je Informačný systém registra fyzických osôb základným informačným systémom verejnej správy, ktorého účelom je poskytovanie údajov o fyzických osobách v ňom vedených prostredníctvom elektronických služieb oprávneným subjektom z orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci, alebo fyzickým osobám, právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy a vybrané údaje aj samotným fyzickým osobám.

Podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronické služby informačného systému registra fyzických osôb je možné použiť pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • používateľ služby je evidovaný v registri fyzických osôb ako živá osoba,
  • používateľ je evidovaný v registri fyzických osôb ako osoba, ktorá má 18 a viac rokov, (informácie o osobe mladšej ako 18 rokov môžu byť poskytnuté rodičovi)
  • používateľ nemá v registri fyzických osôb evidované pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Súvisiace dokumenty:

Používateľská príručka pre služby RFO 

Dátum poslednej zmeny: 18. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 9. 2016

Lokalita

  • Slovensko