Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie na trvalý pobyt

Bývanie

Miesto, začiatok a skončenie trvalého pobytu ste povinní hlásiť, ak sa trvalo nezdržiavate v zahraničí.


Zodpovedný úrad: Ohlasovňa pobytu/Ministerstvo vnútra SR

Doba vybavenia služby: do 5 pracovných dní

Otázky a odpovede

1. Prihlásenie na trvalý pobyt
2. Špecifické prípady

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

Zoznam elektronických služieb súvisiacich s prihlasovaním na trvalý pobyt nájdete v článku Elektronické služby pri trvalom pobyte.

Prihlásenie sa na trvalý pobyt je bezplatné. Ohlásiť trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny,
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • za iného občana.
Trvalý pobyt si môže občan prihlásiť len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Špecifické prípady

Prihlasovanie dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku (v prípade, že nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo). V tomto prípade je začiatok trvalého pobytu dieťaťa deň jeho narodenia.

Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť na príslušnej ohlasovni.

Prihlasovanie iného občana
Pobyt môžete hlásiť aj za člena svojej rodiny. Môžete tak spraviť osobne alebo elektronicky a to prostredníctvom služby Podanie elektronického prihlásenia za inú osobu.
Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom (podrobné podmienky nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR). Splnomocnenie k hláseniu pobytu už môžete niekomu udeliť aj cez elektronickú službu.

Spoločné prihlasovanie seba a svojej rodiny
Elektronickú službu Podanie elektronického prihlásenia za seba alebo svoju rodinu môžete využiť v prípade prihlasovania seba, ale aj v prípade, že naraz chcete prihlásiť seba aj členov svojej rodiny (podmienkou je prihlásenie celej rodiny spoločne). Vyhnete sa tak zdĺhavému samostatnému prihlasovaniu členov.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Aké doklady sú potrebné k prihlasovaniu na trvalý pobyt?
Budete potrebovať platný doklad totožnosti, originál listu vlastníctva (od 1.9.2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad), nájomnú zmluvu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov, originál rodného listu pri maloletých do 18 r.

2. Čo ak nemám potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt?
Potvrdenie o súhlase s prihlásením sa nevyžaduje len v prípade, ak sa prihlasuje:

 • vlastník/spoluvlastník,
 • občan, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Dátum poslednej zmeny: 29. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.