Ústredný portál verejnej správy

Priestupky pri dopravnej nehode

Doprava

Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode:

  • bezodkladne nezastavil vozidlo,
  • nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou, alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku
  • alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

1. ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,
V takomto prípade môže byť  vodičovi uložená pokuta od 300 eur do 1300 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v minimálnom trvaní jeden rok až päť rokov.  

2. ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu
V takomto prípade môže byť  vodičovi uložená pokuta od 200 eur do 1000 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v minimálnom trvaní až do päť rokov

Podľa § 22 ods. 1 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení možno za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.

Ak ide o priestupok, ktorý vykazuje nižšiu nebezpečnosť pre spoločnosť, možno ho vyriešiť v blokovom konaní. V blokovom konaní je možné priestupok prejednať len vtedy, ak je priestupok spoľahlivo zistenýobvinený vodič je ochotný pokutu zaplatiť. V takomto prípade mu môže byť na mieste uložená pokuta maximálne do 650 eur.

Policajt je oprávnený v súvislosti s porušením povinností vodiča pri dopravnej nehode zadržať vodičovi na mieste vodičský preukaz a to až do právoplatného skončenia veci.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita

  • Slovensko