Ústredný portál verejnej správy

Dopravné nehody a priestupky

Doprava

Pri dopravnej nehode či škodovej udalosti dochádza k poškodeniu majetku alebo zdravia. V prípade poškodenia zdravia je vždy nevyhnutné volať políciu, ale ak ide len o škodovú udalosť a poškodený bol majetok len do určitej sumy, účastníci sa môžu dohodnúť sami a následne kontaktovať ich poskytovateľov povinného zmluvného poistenia.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba nahlásenia nehody: individuálne

 1. Dopravná nehoda
 2. Škodová udalosť

Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť pri ktorej dôjde k:

 • Usmrteniu alebo zraneniu osoby
 • Poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia
 • Úniku nebezpečných látok
 • Škode na majetku zrejme prevyšujúcej 3.990 €

O nehode hovoríme aj v prípade, ak:

 • Nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti
 • Účastný vodič požil alkohol alebo iné omamné látky
 • Sa účastníci nedohodli na zavinení škodovej udalosti

Povinnosti účastníka dopravnej nehody (aj svedka):

 • Zastaviť auto a zdržať sa požívania alkoholických nápojov
 • Ohlásiť nehodu polícii
 • Poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám a privolať záchrannú službu
 • Ochrániť osoby a majetok pred ďalším poškodením
 • Zotrvať na mieste nehody až do príchodu polície
 • Nepremiestňovať vozidlá, aby nedošlo k poškodeniu stôp
 • Spraviť opatrenia, aby bola zabezpečená plynulosť premávky a nebola ohrozená bezpečnosť
 • Preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi dopravnej nehody
 • Upovedomiť vlastníka poškodeného majetku, ktorý nie je účastníkom nehody

Vozidlá môžu byť premiestnené v prípade, ak ide o bezpečnosť a plynulosť premávky. V takomto prípade, však musíte vyznačiť postavenie vozidiel, aby polícia mohla nehodu dôsledne vyšetriť.

Škodová udalosť

Ku škodovej udalosti dochádza v každom prípade, ak nedošlo k dopravnej nehode. Teda ak nebol nikto zranený a zjavné poškodenie majetku nepresiahlo 3.990 €.

Účastník škodovej udalosti je povinný:

 • Zastaviť vozidlo a preukázať totožnosť ďalším účastníkom udalosti
 • Poskytnúť údaje o poistení
 • Vyplniť a podpísať tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody
 • Zdržať sa požívania alkoholu a iných omamných látok
 • Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky
 • Upovedomiť vlastníka majetku, ktorý bol poškodený, a ktorý sa škodovej udalosti nezúčastnil

V prípade, že sa účastníci dohodli na riešení škodovej udalosti, nie je nevyhnutné volať políciu. Sami sa dohodnú na vyriešení a upozornia poisťovne, kde majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak však niektorý z účastníkov má pocit, že spôsobená škoda je vyššia ako 3.990 €, musí upovedomiť políciu.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 10. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko