Ústredný portál verejnej správy

Prenájom nehnuteľnosti

Bývanie

Prenájom nehnuteľnosti je jednou z možností, ako si zabezpečiť ubytovanie, ale aj možnosť, ako si privyrobiť. Nájomca má niekoľko zákonom stanovených povinností, ktoré sa s prenajímaním majetku spájajú.
 1. Ako začať s prenájmom?
 2. Daňové povinnosti
 3. Krátkodobý nájom bytu

Ako začať s prenájmom?

Ak sa rozhodnete, že budete prenajímať svoju nehnuteľnosť, máte dve možnosti ako pokračovať. V prípade, že nemáte čas na hľadanie nájomníkov a obhliadky, môžete si zaplatiť služby realitnej kancelárie, ktorá sa zvyčajne postará aj o vytvorenie zmluvy, ktorá vás bude bezpečne chrániť. Ak však nemáte záujem o takéto služby, je na vás, aby ste si prešli celým procesom sami.

Prenajímať môže fyzická aj právnická osoba a to bytové i nebytové priestory. Písomná zmluva nie je vždy potrebná, keďže sa prenajímateľ a nájomník môžu dohodnúť ústne a jednotlivé body spísať do zápisnice. Písomná forma je potrebná len v prípade prenajímania nebytových priestorov.

Prenajímateľ musí myslieť hlavne na zmluvu, ktorá by mala obsahovať:

 • Označenie predmetu nájmu
 • Rozsah užívania
 • Výšku nájomného
 • Výšku úhrad za energie a služby

Ďalej je vhodné mať v zmluve uvedené:

 • Opis príslušenstva a stav bytu
 • Obdobie prenájmu
 • Práva a povinnosti nájomcu a nájomníka
 • Zákaz alebo možnosť ďalej nehnuteľnosť prenajímať
 • Povinnosť poistiť nehnuteľnosť a príslušenstvo (prenajímateľ) a osobné veci (nájomník)
 • Dôvod, pre ktoré možno od zmluvy odstúpiť
 • Spôsob vypovedania zmluvu a výpovednú lehotu

Náležitosti, ktoré nie sú spomenuté v zmluve, zápisnici alebo v preberacom protokole  vyplývajú priamo z Občianskeho zákonníka.

Daňové povinnosti

Keďže je príjem z prenajímania nehnuteľnosti zdaniteľným príjmom, musia prenajímatelia tento zisk uviesť v daňovom priznaní. Prenajímať môžu buď ako fyzické osoby – nepodnikatelia alebo ako živnostníci. Všetci však musia byť zaregistrovaní na Daňovom úrade (do konca daného mesiaca, kedy začali prenajímať), kde dostanú daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pre registráciu budete potrebovať:

Registrovať sa môžete osobne, poštou alebo pomocou elektronickej služby po prihlásení na portáli Finančnej správy SR.

Po prihlásení sa na portál finančnej správy je postup nasledovný: Katalóg elektronických formulárov > Register > Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia > Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. Viac užitočných informácií nájdete aj na portáli Finančnej správy SR.

Fyzická osoba – nepodnikateľ

Túto formu si môžu zvoliť len tí, ktorí popri prenajímaní neposkytujú v nehnuteľnosti žiadne iné služby (upratovanie, pranie ...).

Pre zistenie základu dane môže prenajímateľ:

 • Viesť účtovníctvo
 • Viesť daňovú registráciu

Viac informácií.

Krátkodobý nájom bytu

O krátkodobý nájom bytu ide v prípade, že je zmluva na dobu určitú a to maximálne 2 roky, s tým, že môže byť maximálne dva razy predĺžená o tú istú  dobu, teda spolu maximálne 6 rokov. Takáto zmluva musí byť písomná.

Zmluva musí obsahovať:

 • Údaje o zmluvných stranách
 • Označenie predmetu prenájmu a rozsah užívania
 • Výšku nájomného plus energií
 • Opis stavu a príslušenstva bytu
 • Určenie doby nájmu
 • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva je na krátkodobý nájom

Dátum poslednej zmeny: 15. 12. 2022
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko