Ústredný portál verejnej správy

Daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti

Bývanie

Keďže je príjem z prenájmu zdaniteľným príjmom, musia ho prenajímatelia bytov priznať.
 1. Kto je povinný priznať príjmy z prenájmu?
 2. Oslobodenie od dane
 3. Ako si vyrátať základ dane?
 4. Ako vyplniť daňové priznanie?
 5. Uplatnenie výdavkov
 6. Nezdaniteľná časť zo základu dane
 7. Daňová strata
 8. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 9. Zaslanie daňového priznania

Kto je povinný priznať príjmy z prenájmu?

Daňové priznanie z prenájmu nehnuteľnosti (všetkých okrem pôdy) musia podať všetky osoby, ktoré dosiahli príjmy vyššie ako 1 968,68 €.

Oslobodenie od dane

Príjem z prenájmu fyzickej osoby - nepodnikateľa je podľa zákona oslobodený od platenia dane, ak je v zdaňovacom období nižší ako 500 €. Ak je príjem vyšší ako táto suma, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad týmto limitom.

Ako si vyrátať základ dane?

V prípade, že je prenajímateľ zamestnaný a má príjmy zo závislej činnosti, zráta príjem zo zamestnania spolu s príjmom z prenájmu (z tejto sumy vopred odpočíta sumu oslobodenú od dane). Ak je táto suma vyššia ako 2 255,72 €, musí si podať daňové priznanie typu B. Zamestnávateľ mu môže robiť daňové priznanie len v prípade, že jeho príjem z prenájmu nepresiahol 500 €.

Prenajímateľ, ktorý nemá iné zdaniteľné príjmy (napríklad dôchodca, ktorého dôchodok nie je zdaniteľný), zistí, či si musí podať daňové priznanie tak, že si od príjmu za celé zdaňovacie obdobie odráta oslobodenie od dane (500 €). Ak prevýšili hranicu 1 968,68 €, má povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní.

Ako vyplniť daňové priznanie?

Príjmy z prenájmu sa zapisujú do daňového priznania typu B, do VI. oddielu, do tabuľky č. 1. na riadok č. 11. Sem sa uvádza suma, ktorá sa vyráta tak, že z príjmov odrátate oslobodenú čiastku 500 €.

Uplatnenie výdavkov

Do daňového priznania si môžete uplatniť len skutočné výdavky, nie paušálne. Tie musia byť znížené rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy o sumu oslobodených príjmom vo výške 500 €.

((Príjem – oslobodenie od dane) : príjem) * výdavky

Výdavky na nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku:

 • Energie (dodávka elektrickej energie, tepla a teplej úžitkovej vody, plynu, pitnej vody)
 • Internet
 • Osvetlenie a upratovania spoločných priestorov
 • Odvádzanie odpadovej vody
 • Odvoz smetí, popola, splaškov
 • Používanie výťahu
 • Iné

Výdavky na poistenie nehnuteľnosti či príspevok do fondu opráv sa nedajú uplatniť

Výdavky na nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku:

 • Na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti
 • Na technické zhodnotenie
 • Na opravy a udržiavanie
 • Na energie a nevyhnutnú prevádzku
 • Na poistenie, daň z nehnuteľnosti, na fond opráv, úroky z úverov a pôžičiek na nehnuteľnosť

Nezdaniteľná časť zo základu dane

Prenajímateľ si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť zo základu dane (na manželku alebo dieťa), keďže ide o neaktívne príjmy. Nárok na túto časť má len zamestnanec, ktorý si nezdaniteľnú sumu odráta z príjmu zo závislej činnosti (zamestnanie, živnosť, podnikanie).

Daňová strata

Výdavky, ktoré si daňovník môže uplatniť, môžu byť maximálne len do výšky príjmov, teda nemôže vykázať daňovú stratu.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť patrí manželom, tí si môžu príjmy rozdeliť v pomere, ktorý im najviac vyhovuje. V tomto pomere si následne rozdelia aj výdavky. Obaja si môžu uplatniť aj čiastku oslobodenú od dane, teda 500 €.

Zaslanie daňového priznania

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. marca, a to osobne, poštou alebo elektronicky. V prípade elektronického podania (či už pomocou certifikátu s kvalifikovaných elektronickým podpisom alebo na základe dohody s Finančnou správou) sa daňovník musí najprv registrovať na portáli Finančnej správy, potom sa musí autorizovať osobne na daňovom úrade (prípadne potrebné dokumenty zaslať poštou) a až následne môže podávať podania elektronicky. 

Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 21. 11. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko