Ústredný portál verejnej správy

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Zamestnanie

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

 

Zodpovedný úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.

Otázky a odpovede

1. Rodičovská dovolenka
2. Dĺžka trvania rodičovskej dovolenky
3. Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky
4. Rodičovský príspevok
5. Ako prejsť z materskej dovolenky na rodičovskú

Dĺžka trvania rodičovskej dovolenky

Rodičovskú dovolenku je možné čerpať do troch rokov veku dieťaťa alebo do šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Zamestnávateľ je povinný umožniť matke alebo otcovi dieťaťa, ktorí riadne požiadali o nástup  na rodičovskú dovolenku, využiť túto formu starostlivosti o dieťa.

Poznámka:
Rodičovskú dovolenku môžete aj prerušiť, prípadne opätovne požiadať o ďalšie čerpanie. Všetko však riadne konzultujte so zamestnávateľom a riadne ho o tom písomne informujte/zažiadajte.

Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky

Nakoľko zamestnanec nemusí na rodičovskú dovolenku nastúpiť bezprostredne po uplynutí materskej dovolenky, rodičovská dovolenka začína vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (alebo šiestich rokov).

Pozor!
Nárok na čerpanie rodičovského príspevku vniká len jednému rodičovi (oprávnenej osobe).

Výška rodičovského príspevku nie je fixne stanovená, každý rok zodpovedá inej sume. Aktuálnu výšku mesačne vyplácaného rodičovského príspevku nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

O rodičovský príspevok si môžete zažiadať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta vášho trvalého pobytu. 

K žiadosti pripojte Potvrdenie o nároku na materské" na účely poskytovania rodičovského príspevku a kópiu rodného listu dieťaťa. 

Viac informácií o rodičovskom príspevku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR...

Ako prejsť z materskej a otcovskej dovolenky na rodičovskú

  • Najmenej 1 mesiac pred odchodom na materskú dovolenku (v prípade muža otcovskú dovolenku) a rodičovskú dovolenku oznámi žena/muž zamestnávateľovi písomne predpokladaný deň nástupu aj predpokladaný deň prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a otcovskej dovolenky.

  • Podávať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa osobne v pobočke Sociálnej poisťovne pred ukončením materskej dovolenky už nemusíte, Sociálna poisťovňa si to po novom odkomunikuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia o tom, že vám vzniklo dôchodkové poistenie vám príde domov.

  • Po ukončení materskej dovolenky potrebujete potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku, ktoré získate na pobočke Sociálnej poisťovne. O potvrdenie môžete žiadať prostredníctvom elektornickej schránky, ale aj telefonicky, e-mailom, prípadne vyplnením tlačiva „Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach". Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Poznámka:
V zmysle oznámenia ÚPSVaR s účinnosťou od 1. 7. 2021 žiadateľ o rodičovský príspevok, nie je povinný predložiť potvrdenie o poberaní materského, nakoľko zamestnanec úradu (oddelenia pomoci hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok) si môže informáciu o materskom bezodkladne vyžiadať elektronicky z ústredia Sociálnej poisťovne, ktoré potvrdenie o materskom zašle úradu obratom, najneskôr však do 5 dní od obdržania žiadosti o vystavenie potvrdenia z úradu. 

  • Podajte písomnú (na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) žiadosť o vyplácanie rodičovského príspevku.

    K žiadosti pripojte:

           - potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku (nie je povinné),
           - kópiu rodného listu dieťaťa.

  • Prechod zdravotnej poisťovni oznamovať nemusíte, informuje ju o tom príslušná inštitúcia.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. V prípade, že moje dieťa si vyžaduje dlhšiu starostlivosť, ako sú vymerané 3 roky, ale lekár vraví, že stačí len 1 rok, musím byť s dieťaťom doma aj zvyšné dva?
Dlhšia rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

2. Bude mať manželka nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ak nastúpi do práce?
Áno, pokiaľ druhý rodič dieťaťa nemá nárok na materské.

Rozširujúce otázky a odpovede nájdete na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny...

Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2018

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)