Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá uznávania zmeny pohlavia

Zdravie

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí majú záujem na Slovensku začať alebo dokončiť tranzíciu (majú záujem o zmenu rodu resp. pohlavia).
 1. Čo všetko občana čaká
 2. Potrebujem sa poradiť alebo chcem postúpiť tranzíciu. Kam sa mám obrátiť ?
 3. Mám uzavreté manželstvo na Slovensku, aké sú moje práva po zmene rodu?

Čo všetko čaká občana

Proces tranzície v súčasnosti v podmienkach Slovenskej republiky komplexne právne upravený nie je. Postup pri zmene údajov osoby (meno priezvisko, rodné číslo, označenie pohlavia)  v dôsledku zmeny pohlavia upravuje zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku a zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám.

Proces tranzície možno zjednodušene rozdeliť do niekoľkých krokov:

 1. Podľa aktuálne účinnej MKCH-10 ide o diagnózu F64.0 (Transsexualizmus), ktorá patrí do časti „Duševné poruchy a poruchy správania“. Musí byť na účel tranzície diagnostikovaná psychiatrom/psychiatričkou. Táto klasifikácia by mala byť účinná do 31.12.2021.
 2. Podľa novej navrhovanej MKCH-11 (iba v anglickom jazyku), ktorá by mala vstúpiť do účinnosti od 1.1.2022, by mala byť diagnóza deklasifikovaná ako Rodová nesúrodosť (zaradená do časti „Stavy súvisiace so sexuálnym zdravím“ pod číslami HA60, HA61, HA6Z).
 • Proces rozhodovania a vyslovenie súhlasu osoby so začatím terapeutického procesu,
 • real life experience, real life test – osoba začne žiť  v role opačného pohlavia,
 • hormonálna terapia (môže predchádzať real life experience a real life testu),
 • operačný zákrok odstránenie maternice a vaječníkov u žien a odstránenie semenníkov u mužov (hradené poisťovňou),
 • rekonštrukcia hrudníka a genitálna rekonštrukcia (nie sú hradené poisťovňou), na báze dobrovoľnosti - nie každá osoba sa rozhodne podstúpiť aj následné rekonštrukčné zákroky (v SR sa ani nevykonávajú),
 • úradné potvrdenie zmeny pohlavia – vydanie nových dokladov.

Diagnostika pozostáva z (približne mesačne až dvojmesačne) opakujúcich  sa sedení u psychiatra/sexuológa. Tento krok je potrebný aj preto, aby mohla byť tranzícia (len v určitej časti) preplatená zo zdravotného poistenia. 

V rámci procesu tranzície je vyžadované absolvovanie vyšetrení z oblastí endokrinológie, genetiky, psychológie a nezriedka gynekológie/urológie. Pre začatie tranzície je lekársky posudok nevyhnutný. Podrobnejšiu špecifikáciu o lekárskom posudku a samotnom procese tranzície resp. zmeny pohlavia zákony neobsahujú. Lekári a lekárky sú v SR viazaní zákonom o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého majú postupovať pri zdravotných výkonoch správne, pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi.

Po skompletizovaní výsledkov vyšetrení sa pristúpi k hormonálnej terapii a následne k vystaveniu odporúčaní na chirurgické zákroky. Po ich absolvovaní je proces zavŕšený zmenou mena, rodného čísla a matričných a identifikačných dokumentov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla občanov SR na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Zmene mena v prípade tranzície je vykonaná v matrike na základe lekárskeho posudku, avšak bez ďalšej podrobnejšej úpravy alebo vykonávacieho predpisu.

Potrebujem sa poradiť alebo chcem podstúpiť tranzíciu. Kam sa mám obrátiť?

V súčasnosti na Slovensku existuje viacero organizácii, ktoré sa venujú týmto témam. Organizácie Inakosť alebo TransFúzia vám, okrem poradenstva v tejto téme, radi odporučia lekárov a lekárky, ktoré poskytujú zdravotné služby transrodovým ľudom.

Mám uzavreté manželstvo na Slovensku, aké sú moje práva po zmene rodu?

Páry rovnakého pohlavia nemajú možnosť v SR uzavrieť manželstvá ani registrované partnerstvá, z toho plynie, že nemajú legislatívne upravené práva a povinnosti. Zákon o rodine úpravu osobitne sa vzťahujúcu na transrodové osoby neobsahuje, avšak ak sú v manželskom stave, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba rozviedla, aj keď im zákon takú povinnosť priamo neukladá. Po právnom uznaní zmeny rodu je možné uzavrieť manželstvo podľa platných predpisov v SR, teda ako zväzok muža a ženy.

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 19. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko