Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Podnikanie

Aby sa mohol výrobok uviesť na trh Európskej únie vrátane Slovenska musí spĺňať všetky pravidlá a požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. O aké pravidlá ide, to sa dozviete v tomto článku.
  1. Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov
  2. Na koho sa môžem obrátiť

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Pravidlá môžu byť harmonizované, čiže rovnaké vo všetkých krajinách EÚ, alebo neharmonizované. 

Pri neharmonizovaných pravidlách sa na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ alebo sa vzťahujú len na niektoré aspekty výrobkov. Jednotlivé krajiny EÚ môžu uplatňovať vlastné špecifikácie/pravidlá, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. 

Informácie o pravidlách a požiadavkách týkajúcich sa výrobkov nájdete na stránke Úradu pre  normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Na koho sa môžem obrátiť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Kontaktné miesto na výrobky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
productinfo@normoff.gov.sk

Ak máte v súvislosti s požiadavkami na výrobky otázky, prejdite na web Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. 

Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 26. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
+421 2 20 907 200
productinfo@normoff.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko