Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií za úhradu

Podnikanie

Slovenské technické normy (STN) a technické normalizačné informácie (TNI) sú technické normy prijaté slovenským národným normalizačným orgánom.
 1. Slovenské technické normy a technické normalizačné informácie
 2. Postup
 3. Na koho sa môžem obrátiť
 4. Sankcie za nedodržanie povinností
 5. Platné právne predpisy
 6. Najčastejšie otázky a odpovede

Slovenské technické normy a technické normalizačné informácie 

Slovenská technická norma (ďalej len „STN“) je technická norma prijatá Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) ako slovenským národným normalizačným orgánom do sústavy STN.

Technická normalizačná informácia (ďalej len „TNI“) je normalizačný dokument vypracovaný európskou normalizačnou organizáciou, medzinárodným normalizačným orgánom alebo ÚNMS SR ako slovenským národným normalizačným orgánom a prijatý ÚNMS SR ako slovenským národným normalizačným orgánom do sústavy STN. TNI sa nepovažuje za STN.

STN a TNI sú dokumentované dohody, ktoré poskytujú pravidlá, smernice, pokyny alebo charakteristiky činností alebo ich výsledky, ktoré zabezpečujú, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovali danému účelu, v danom čase a v danom stupni rozvoja vedy a techniky. Dodržiavanie STN a TNI je dobrovoľné, ale všestranne výhodné.  

Postup

STN a TNI poskytuje ÚNMS SR za úhradu v listinnej alebo elektronickej podobe:

 • osobne v Infocentre na adrese:
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  Odbor technickej normalizácie
  Karloveská 63
  Bratislava - Karlova Ves
 • zaslaním objednávky na adresushop@normoff.gov.sk
 • prostredníctvom e-shopu: je potrebná Registrácia
 
Ďalší postup a detailné informácie sú uverejnené na stránke ÚNMS SR: Poskytovanie technických noriem.
ÚNMS SR uverejňuje zoznam STN a TNI, ktorých dodržiavanie je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov dobrovoľné, na svojom webovom sídle: Rozšírené vyhľadávanie noriem.

Na koho sa môžem obrátiť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Odbor technickej normalizácie
Karloveská 63
Bratislava - Karlova Ves

Kontakt

Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade nedodržania ochrany STN a TNI ÚNMS SR uloží pokutu podľa §16 alebo §17 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.

Platné právne predpisy

Najčastejšie otázky a odpovede

Otázka: Ktoré slovenské technické normy a technické normalizačné informácie sa týkajú oblasti, ktorú potrebuje podnikateľ/občan riešiť.

Odpoveď: Podľa konkrétnej požiadavky je poskytnutá informácia o príslušnej STN alebo TNI, ktorá sa vzťahuje na danú oblasť.

Otázka: Či je slovenská technická norma alebo technická normalizačná informácia platná.

Odpoveď: Podľa konkrétnej požiadavky je poskytnutá informáciu o platnosti/zrušení príslušnej STN alebo TNI.

Často kladené otázky sú zverejnené na stránke ÚNMS SR na adrese: FAQ normalizácia.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
+421 948 876 004
shop@normoff.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko