Ústredný portál verejnej správy

Vzájomné uznávanie výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie

Podnikanie

V tejto časti nájdete informácie o vzájomnom uznávaní výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie, o postupe a platnej legislatíve, najčastejšie otázky a odpovede, a na koho sa možno obrátiť.
  1. Vzájomné uznávanie výrobkov
  2. Postup
  3. Najčastejšie otázky a odpovede
  4. Na koho sa môžem obrátiť

Vzájomné uznávanie výrobkov

Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky, ktoré nepodliehajú harmonizačným právnym predpisom EÚ alebo na aspekty výrobkov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti takýchto právnych predpisov.

Vzájomné uznávanie = princíp práva EÚ, podľa ktorého musia členské štáty na svojom území povoliť predaj výrobkov/tovaru, ktorý sa už legálne/v súlade s právnymi predpismi uvádza na trh v inom členskom štáte. To znamená, že výrobky, ktoré boli legálne umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, už nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v členskom štáte, do ktorého chce výrobok dovážať.

To sa však nevzťahuje na prípady, keď členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov, a pod.

Postup

Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania a ako postupovať je upravené v nariadení (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/515“).

Nariadenie stanovuje pravidlá a postupy s cieľom zaručiť voľný pohyb tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte pri plnom rešpektovaní zásady vzájomného uznávania, a to:

  • postup, ktorý majú dodržať príslušné orgány členského štátu pri posúdení tovaru (výrobku) (článok 5 nariadenia (EÚ) 2019/515) a kedy je možné dočasné pozastavenie prístupu tovaru (výrobku) na trh (článok 6 nariadenia (EÚ) 2019/515),
  • náležitosti správneho rozhodnutia, ktorým sa obmedzuje alebo zamieta prístup tovaru (výrobku) na trh (ods. 11, článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/515),
  • možnosť použiť pre podnikateľské subjekty dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na preukázanie toho, že ich tovar (výrobok) bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte (článok 4 nariadenia (EÚ) 2019/515), obsah vyhlásenia o vzájomnom uznávaní je uvedený v prílohe nariadenia (EÚ) 2019/515,
  • zapojenie siete SOLVIT (článok 8 nariadenia (EÚ) 2019/515) v rámci riešenia problémov. SOLVIT je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. V Slovenskej republike zabezpečuje úlohy siete SOLVIT Úrad vlády Slovenskej republiky.
  • poskytovanie informácií prostredníctvom kontaktného miesta na výrobky (článok 9 nariadenia (EÚ) 2019/515).

Hospodárske subjekty (domáce aj zahraničné) nájdu všetky potrebné informácie na webovom sídle ÚNMS SR.

Najčastejšie otázky a odpovede

Otázka: Aký je rozdiel medzi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobkami?

Odpoveď: Harmonizované výrobky musia spĺňať požiadavky, ktoré sú ustanovené v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie (ako napr. smernice alebo nariadenia), čím je zaistený ich voľný a neobmedzený pohyb v rámci celej Európskej únie. Základné požiadavky podľa harmonizačných predpisov sú rovnaké na harmonizované výrobky v každom členskom štáte EÚ.

Ak sa na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ alebo sa vzťahujú len čiastočne, na niektoré aspekty výrobkov, ide o neharmonizovanú oblasť. Ak neexistujú pravidlá platné pre celú EÚ, jednotlivé krajiny môžu uplatňovať vlastné špecifikácie (pravidlá), ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť. V takom prípade stačí, ak sa dodržia predpisy platné v tej krajine EÚ, v ktorej sa výrobky uvádzajú na trh.

To znamená, že výrobky, ktoré boli legálne umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, už nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v členskom štáte, do ktorého chce výrobok dovážať. Okrem prípadov, keď členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov, a pod.

Pri uvádzaní tzv. neharmonizovaných výrobkov na trh sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania.

Otázka: Chceme do SR dovážať hnojivá z iného členského štátu EÚ, na koho sa môžeme obrátiť?

Odpoveď: V prípade hnojív je možné obrátiť sa na ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Na koho sa môžem obrátiť

Ak hospodárske subjekty potrebujú pomôcť alebo poradiť, môžu sa obrátiť na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, na Kontaktné miesto na výrobky:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí,
Kontaktné miesto na výrobky
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
productinfo@normoff.gov.sk

Kontaktné miesto pre výrobky
Vzájomné  uznávanie tovaru

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 26. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
+421 2 20 907 200
productinfo@normoff.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko