Ústredný portál verejnej správy

Práva pacientov

Zdravie

Každý pacient (osoba telesne alebo duševne chorá alebo postihnutá, prípadne týmto stavom ohrozená) má právo na preventívnu zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a liečbu. Často sa však stáva, že sa pacienti dostanú do situácie, keď je pre nich užitočné poznať svoje práva podrobnejšie. Práva pacientov preto nájdete v nasledujúcom článku.
 1. Práva pacientov zakotvené v Charte práv pacienta v SR
 2. Najčastejšie uplatňované práva a povinnosti pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Práva pacientov zakotvené v Charte práv pacienta v SR

Detailne vypracované základné práva pacientov žijúcich na Slovensku sú uvedené v Charte práv pacientov v SR, ktorá bola prijatá v roku 2001. Charta práv pacientov vychádza z jej európskej podoby a je základným východiskom pre práva, o ktoré sa môže pacient opierať, no nie je právne záväzná.

Jej skrátené znenie nájdete v článku o Charte práv pacienta v SR

Najčastejšie uplatňované práva a povinnosti pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Okrem Charty práv pacienta v SR existujú na Slovensku aj zákony upravujúce túto problematiku v širších súvislostiach a to napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť:

 1. Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
 2. Právo na výber poskytovateľa (právo na výber poskytovateľa má svoje výnimky).
 3. Povinnosť poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každému v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
 4. Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.
 5. Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu.
 6. Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 7. Právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti (právo na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti má svoje výnimky).
 8. Právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo biomedicínskom výskume.
 9. Právo na odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po smrti.
 10. Právo na zachovanie mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a súvisiacich skutočnostiach (právo na zachovanie mlčanlivosti má svoje výnimky).
 11. Právo na zmiernenie utrpenia.
 12. Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 13. Povinnosť zabránenia prenosu choroby, označenia zdroja nákazy a určenia okruhu osôb, ktoré mohli byť nakazené v prípade, že je osoba nakazená prenosnou chorobou.

Všetky uvedené práva pacientov vychádzajú zo zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom nájdete úplné znenie, výnimky dopĺňajúce práva pacientov uvedené v tomto článku i ďalšie práva, na ktoré ako pacient máte nárok. 

Dátum poslednej zmeny: 24. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko