Ústredný portál verejnej správy

Práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti

Bývanie

Informácie v tejto kapitole pomôžu osobám zorientovať sa v ich budúcich alebo súčasných právach a povinnostiach týkajúcich sa nehnuteľností v oblasti súkromného práva.
 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo čaká občana?
 3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?
 4. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Predmet vlastníctva:

Nehnuteľnosťami sú podľa Občianskeho zákonníka pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana, to znamená bez ohľadu na to, či je vlastníkom štát, fyzická osoba, právnická osoba alebo obec. Niektoré veci, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb, alebo len osôb so sídlom v Slovenskej republike (napríklad nehnuteľnosti na území vojenského obvodu, pozemky štátu v územiach s tretím až piatym stupňom ochrany prírody a pod.).

Nadobúdanie vlastníctva:

Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Zmluva, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, musí byť vždy písomná, pričom prejavy účastníkov vrátane ich podpisov musia byť na tej istej listine. Jednotlivé listy zmluvy musia byť pevné spojené (zošité). Relatívnej neplatnosti právneho úkonu prevodu sa môže domáhať manžel, ak je nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zmluvu nepodpísali obaja manželia a taktiež spoluvlastníci, ktorých predkupné právo podľa OZ na spoluvlastnícky podiel bolo porušené. Podpis prevodcu na zmluve o prevode nehnuteľností musí byť osvedčený. Podpis osvedčuje notár, obec alebo okresný úrad okrem prípadu, ak je zmluva o prevode nehnuteľností spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. K overeniu totožnosti podpisujúcej osoby je potrebné predložiť občiansky preukaz, cestovný doklad alebo povolenie na pobyt cudzinca.

Náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a prílohy k tejto zmluve upravuje osobitný zákon (doplní ÚGKK).

Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, nadobúda sa vlastníctvo dňom v ňom určeným, a ak určený nie je, dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Vlastníctvo nadobudnuté dedením. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Súd začne konanie o dedičstve aj bez návrhu, len čo sa od matriky dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Dedič zodpovedá do výšky nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Dedič teda zodpovedá nie výlučne zdedeným majetkom, ak by ho aj hneď predal, ale v rozsahu ceny zdedeného majetku. V konaní o dedičstve platí odmenu notára ako súdneho komisára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. V ostatných prípadoch štát. Dedič má právo dedičstvo odmietnuť, odmietnutie sa vzťahuje aj pre prípad, ak by sa dodatočne objavil ďalší majetok poručiteľa.

Nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Ak má oprávnený držiteľ nehnuteľnosť nepretržite v držbe po dobu desiatich rokov, stáva sa vlastníkom veci. Oprávnený držiteľ je držiteľ, ktorý je vzhľadom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec patrí. Nestačí subjektívne presvedčenie držiteľa, že mu vec patrí, dobromyseľnosť treba hodnotiť aj z objektívneho hľadiska.

Vlastníctvo sa nadobúda aj v rámci exekúcie, dňom udelenia príklepu licitátorom na dražbe, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Práva spojené s vlastníctvom nehnuteľností podľa OZ

 • Podľa § 123 OZ je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
 • Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

Povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľností podľa OZ

 • Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
 • Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.
 • Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
 • Vlastník je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu v nevyhnutnej miere a za náhradu použitá jeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak.
 • Vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť, ak účel nemožno dosiahnuť inak, a to len na základe zákona, len na tento účel a za náhradu.

2. Čo čaká občana?

Zápis do katastra nehnuteľností (kompetencia ÚGKK).

3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?

Ak si nevie rady osoba, ktorá sa nachádza sa v stave materiálnej núdze (jej príjem nedosahuje 1,6 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom), môže o pomoc požiadať Centrum právnej pomoci.

V ostatných prípadoch môže kontaktovať advokáta - Zoznam advokátov, prípadne notára, ak ide o právne poradenstvo súvisiace s jeho činnosťou.

4. Sankcie za nedodržanie povinností

Podľa Občianskeho zákonníka nedodržanie kogentných noriem, teda ktoré zákon vyžaduje spôsobí absolútnu neplatnosť právneho úkonu, alebo jeho časti. Relatívnej neplatnosti právneho úkonu sa musí oprávnená osoba domáhať na súde.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+4212 888 91 111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko