Ústredný portál verejnej správy

Požiadavky na pobytové preukazy pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Únie

Bývanie

Informácie na tejto stránke majú cudzincovi na Slovensku pomôcť zorientovať sa, vybaviť si alebo požiadať o pobytový preukaz občana EÚ a pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ.
 1. Aké dokumenty budete potrebovať?
 2. Kde a ako požiadate o vydanie pobytového preukazu?
 3. Kedy je potrebné o vydanie pobytového preukazu požiadať?
 4. Koľko za vydanie pobytového preukazu zaplatíte?
 5. Aké vám hrozia sankcie za nedodržanie povinností?

1. Aké dokumenty budete potrebovať?

Ak ste občan EÚ, pripravte si:

 • žiadosť o vydanie dokladu,
 • platný preukaz totožnosti alebo cestovný doklad,
 • potvrdenie preukazujúce účel pobytu,
 • doklad o zabezpečení ubytovania.

Ak nie ste občan EÚ, ale ste rodinný príslušník občana EÚ, pripravte si:

 • žiadosť o vydanie dokladu,
 • platný preukaz totožnosti alebo cestovný doklad,
 • potvrdenie, že máte s občanom EÚ osvedčený vzťah,
 • potvrdenie, o registrácii občana EÚ, ktorého sprevádzate,
 • doklad o zabezpečení ubytovania.

2. Kde a ako požiadate o vydanie pobytového preukazu?

Žiadosť o registráciu podávate na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. Kontakty nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. Pri registrácii na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru je potrebná vaša osobná prítomnosť. Rezervačný systém umožňuje zaregistrovať žiadosť a vytvoriť rezerváciu návštevy na pracovisku cudzineckej polície. Rezervačný formulár nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

3. Kedy je potrebné o vydanie pobytového preukazu požiadať?

Žiadosť o registráciu je potrebné podať najneskôr do 30 od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Občanovi EÚ nevyplýva povinnosť požiadať o doklad o pobyte. Ak požiadate o vydanie dokladu, bude vám vydaný do 30 dní od podania žiadosti. Doklad si môžete prevziať osobne  na oddelení cudzineckej  polície Policajného zboru alebo si ho môžete dať poslať poštou na adresu.

4. Koľko za vydanie pobytového preukazu zaplatíte?

Poplatok uhradíte formou kolkovej známky v hodnote 4,50 €, v prípade zrýchleného vydania dokladu (do 48 hodín) je poplatok vo výške 24,50 € a za  doručenie dokladu na adresu je poplatok vo výške 3 €.

5. Aké vám hrozia sankcie za nedodržanie povinností?

Ako občan EÚ sa dopustíte priestupku, ak:

 • do 10 pracovných dní  nenahlásite začiatok pobytu odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky sa nezaregistruje na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru.
Upozornenie
Občanovi EÚ nevyplýva povinnosť požiadať o doklad o pobyte, ale v prípade,  ak o jeho vydanie požiadate, ste povinní chrániť ho pred stratou, krádežou, poškodením alebo zneužitím. Zároveň ste povinní ohlásiť jeho  stratu, krádež alebo poškodenie policajnému útvaru do 10 pracovných dní odo dňa, keď ste sa o tom dozvedeli. Za uvedené priestupky vám môže byť  uložená pokuta až do výšky 300 €.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko