Ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí

Bývanie

Potvrdenie vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

Po odhlásení sa z trvalého pobytu na území SR môžete požiadať o vydanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí. Za vydanie potvrdenia zaplatíte správny poplatok vo výške 5 eur, ak o potvrdenie požiadate elektronicky, zaplatíte polovicu - 2,50 eura.  Potvrdenie vám vydajú v príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne, potvrdenie vám bude zaslané v listinnej forme na adresu, ktorú uvediete.

Elektronické vyžiadanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí

Elektronická služba Získanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Potvrdenie si môžete vyžiadať sám za seba alebo aj za členov svojej rodiny a to pod podmienkou, že váš manžel/ka má rovnaký trvalý pobyt ako vy. V prípade dieťaťa do 18 rokov, môžete požiadať o potvrdenie len ak ste zákonným zástupcom dieťaťa. Na vydanie potvrdenia pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, ktorého ste zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt ako vy, musíte priložiť elektronickú prílohu - potvrdenie o návšteve školy.

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • určíte osobu/osoby, pre ktorú/é chcete získať potvrdenie (v prípade, že žiadate o potvrdenie aj pre členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • vyberiete spôsob a miesto doručenia potvrdenia z možností: korešpondenčná adresa na území SR, elektronická schránka alebo e-mailová adresa,
    Ak si zvolíte pre doručenie potvrdenia elektronickú schránku alebo e-mail, potvrdenie vám príde iba v elektronickej forme podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom ministerstva vnútra.
  • podľa potreby priložíte:
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak žiadate o potvrdenie pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Elektronická služba je spoplatnená sumou 2,50 eura, preto dostanete do schránky platobný predpis, v ktorom budete mať uvedené údaje k platbe ako číslo účtu, sumu, variabilný a konštantný symbol. Platbu je potrebné uhradiť do 5 pracovných dní od doručenia platobného predpisu.

Potvrdenie o trvalom pobyte vám bude doručené spravidla do niekoľkých dní po zaplatení poplatku. Potvrdenie dostanete do elektronickej schránky alebo na e-mail, prípadne poštou, podľa toho, aké miesto doručenia ste uviedli v žiadosti. Informáciu o tom, že potvrdenie bolo odoslané na určenú adresu dostanete do vašej elektronickej schránky.

Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 25. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko