Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem osvedčenie o štátnom občianstve

Občan a štát

Osvedčenie o štátnom občianstve je verejná listina, ktorou sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Platné osvedčenie o štátnom občianstve môžete potrebovať napríklad pri podávaní žiadosti  o vydanie cestovného pasu, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do Osobitnej matriky, alebo v iných prípadoch, keď sa vyžaduje preukázanie štátneho občianstva Slovenskej republiky (ak nie ste držiteľom iného obdobného platného dokladu).

Kde sa podáva žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve?

Žiadosť sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Kto môže podať žiadosť?

  1. žiadateľ, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené (občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov).
  2. zákonný zástupca, poručník alebo opatrovníkza maloleté dieťa.
  3. súdom ustanovený opatrovník - za osobu, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Potrebné doklady:

  • doklad totožnosti,
  • rodný list a
  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, prípadne úmrtný list manžela/manželky,
  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie.

Poplatky a sankcie:

Za konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR zaplatíte 10 €.      

Za konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti zaplatíte 10 €.        

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2016
Dátum zverejnenia: 5. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko