Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie ekologických dotácií

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je jednou zo základných povinností všetkých obyvateľov. Ochrana je aj legislatívne podložená a štát na tento účel poskytuje viaceré dotácie. Ich využívaním sa má znížiť environmentálna záťaž už existujúcich alebo budúcich projektov.
 1. Organizácie poskytujúce dotácie
 2. Environmentálny fond
 3. Slovenská agentúra životného prostredia
 4. Slovenská inovačná a energetická agentúra
 5. Podávanie žiadostí

Organizácie poskytujúce dotácie

O dotácie a úvery na rôzne projekty spojené s ochranou životného prostredia môžu žiadať fyzické osoby, podnikatelia a aj orgány verejnej moci.

Organizácie:

 • Environmentálny fond
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Ministerstvo životného prostredia

Environmentálny fond

Environmentálny fond bol zriadený so zámerom distribuovať štátnu podporu na účely zvyšovania kvality životného prostredia. Fond poskytuje finančné prostriedky na činnosti zahrnuté v štátnej environmentálnej politike.

Fond môžete požiadať o podporu formou dotácie (aj mimoriadna dotácia) alebo úveru.

Prostriedky môžu byť využité napríklad na:

 • podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
 • financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
 • podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,
 • vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny,
 • zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení
 • a iné.

Slovenská agentúra životného prostredia

Táto agentúra je sprostredkovateľom fondov na rozvoj vidieka a ochranu životného prostredia:

 • Operačný program Životné prostredie – dotácie na projekty zlepšujúce stav životného prostredia,
 • Operačný program Kvalita životného prostredia – dotácie na projekty zamerané na inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast vo všetkých regiónoch Slovenska.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Agentúra sprostredkúva podnikateľom a verejnému sektoru čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych a z investičných fondov Európskej únie.

Programy:

 • Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Operačný program Výskum a inovácie
 • Operačný program Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast

Podávanie žiadostí

Pri podávaní žiadosti je potrebné sa obrátiť na konkrétneho poskytovateľa grantu alebo úveru a zistiť všetky potrebné náležitosti, aby bola žiadosť správne vyplnená, a teda aj prijatá. 

Dátum poslednej zmeny: 12. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 12. 5. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss