Ústredný portál verejnej správy

Odmeňovanie

Zamestnanie

Odmeňovanie zamestnancov upravujú ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o minimálnej mzde.
 1. Odmeňovanie
 2. Mzda za prácu nadčas
 3. Mzda za prácu vo sviatok
 4. Mzda za prácu v sobotu
 5. Mzda za prácu v nedeľu
 6. Mzda za nočnú prácu
 7. Mzda za sťažený výkon práce
 8. Náhrada mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
 9. Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
 10. 13. mzda a 14. mzda
 11. Minimálna mzda

1. Odmeňovanie

Zamestnávateľ je povinný dohodnúť mzdové podmienky buď v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve. V rámci mzdových podmienok sa musia dohodnúť najmä formy odmeňovania zamestnancov, suma základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

Zákonník práce ustanovuje právny nárok zamestnanca na nasledujúce plnenia:

 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu,
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
 • náhrady mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska,
 • mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.

2. Mzda za prácu nadčas

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

 • 25 % jeho priemerného zárobku,
 • 35 % jeho priemerného zárobku ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

3. Mzda za prácu vo sviatok

Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku.

4. Mzda za prácu v sobotu

Ak zamestnanec vykonáva prácu v sobotu, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79eura za každú hodinu práce v sobotu.  

5. Mzda za prácu v nedeľu

Ak zamestnanec vykonáva prácu v nedeľu, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za každú hodinu práce v nedeľu..

6. Mzda za nočnú prácu 

Za nočnú prácu patrí zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 1,79 eura za každú hodinu nočnej práce. 

7. Mzda za sťažený výkon práce 

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach najmenej v sume 0,72 eura za hodinu práce.

8. Náhrada mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 

O pracovnú pohotovosť ide v prípade, ak sa zamestnanec v čase mimo svojej pracovnej doby zdržiava po určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Čas, kedy zamestnanec čaká na výkon práce, ale prácu ešte nevykonáva, je neaktívnou časťou pracovnej pohotovosti. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej v sume 0,72 eura.

9. Mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku 

Za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy. Ak by dohodnutá suma základnej zložky mzdy zamestnanca bola nižšia ako suma minimálnej mzdy, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku sa mu poskytne mzda vo výške minimálnej mzdy.

10. 13. mzda a 14. mzda

Od. 1. mája 2018 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek tzv. 13 mzdu a pri príležitosti vianočných sviatkov tzv. 14. mzdu. Zamestnávateľ má možnosť, nie povinnosť, odmeňovať zamestnanca v mesiaci jún a v mesiaci december aj týmto peňažným plnením.

11. Minimálna mzda

Každý zamestnanec má právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2021 sú ustanovené nasledovne:

 • 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 3,580 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2021
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko