Ústredný portál verejnej správy

Ochrana ovzdušia

Životné prostredie

Hlavným zmyslom ochrany ovzdušia je ochrániť oblasti, ktoré sú bez znečistenia a zlepšiť kvalitu ovzdušia tam, kde je nízka. A to preto, aby nebolo ohrozené ľudské zdravie a životné prostredie.
 1. Kvalita ovzdušia
 2. Piliere ochrany ovzdušia
 3. Zdroje znečistenia
 4. Prostriedky ochrany ovzdušia
 5. Oznamovacie povinnosti
 6. Osobitná ochrana ovzdušia

Kvalita ovzdušia

Kvalitou ovzdušia sa zaoberajú národné aj nadnárodné organizácie, ktoré chcú minimalizovať vplyv zlého ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie. Tam, kde je kvalita najvyššia je prioritou ochrana a v miestach so zlou kvalitou ide hlavne o jej zlepšenie, a to prostredníctvom kontroly emisií znečisťujúcich látok do atmosféry, zlepšením palív atď.

Kvalita je pravidelne sledovaná a prehodnocovaná Ministerstvom životného prostredia a prislúchajúcimi organizáciami ako Slovenský hydrometeorologický ústav.

Piliere ochrany ovzdušia

 • vymedzenie a určenie dlhodobých cieľov v ochrane ovzdušia,
 • monitorovanie ovzdušia a vyhodnocovanie výsledkov,
 • monitorovanie dlhodobých trendov,
 • práva a povinnosti jednotlivých osôb.

Zdroje znečistenia

Hlavné zdroje znečistenia sú:

 • stacionárne zdroje (skládky, fabriky ...),
 • mobilné zdroje (pohyblivé zariadenia so spaľovacím motorom).

Medzi znečisťujúce látky patrí množstvo chemických substancií, ako oxid dusičitý, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, olovo, ozón, častice PM10 a PM2,5 a iné. Všetky tieto látky majú štúdiami overený negatívny vplyv na zdravie človeka.

Prostriedky ochrany ovzdušia

Na ochranu ovzdušia sa využívajú rôzne legislatívne prostriedky. Slovenská republika prijala za svoju legislatívu Európskej únie a rôzne medzinárodné záväzky, aby sa kvalita ovzdušia nezhoršovala.

Zároveň prebiehajú rôzne merania, ktoré prispievajú k monitoringu a následnému vytváraniu pravidiel pre vypúšťanie emisií do ovzdušia.

Za účelom ochrany boli stanovené aj poplatky, ktoré musia zdroje znečistenia platiť, a tak prispievať k aktivitám na zlepšenie ovzdušia.

Oznamovacie povinnosti

Zdroje znečistenia majú povinnosť sa každý rok do 15. februára prihlásiť a oznámiť príslušným úradom:

 • údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a
 • údaje o dodržaní určených emisných limitov zistené podľa osobitného predpisu,
 • výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a
 • výpočet ročného poplatku.

Osobitná ochrana ovzdušia

Niektoré oblasti vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia. Sú to:

 • oblasti riadenia kvality ovzdušia, 
 • vymedzené časti zón alebo aglomerácií s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu, 
 • národné parky, 
 • chránené krajinné oblasti, 
 • kúpeľné miesta.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon 137/2010 o ovzduší

139/2005  Kjótsky protokol

Dátum poslednej zmeny: 24. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko