Ústredný portál verejnej správy

Nástup do zamestnania na Slovensku

Zamestnanie

Práva, povinnosti a ostatné dôležité informácie o zamestnaní pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska (ďalej len EÚ), ktorí chcú pracovať na Slovensku. Občania EÚ majú právo pracovať na Slovensku bez pracovného povolenia. Rovnako majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci tejto krajiny. Pracovnoprávne vzťahy na Slovensku sa riadia Zákonníkom práce.
  1. Nástup do zamestnania
  2. Druhy zamestnania
  3. Samostatná zárobková činnosť
  4. Zamestnávanie občana EÚ na Slovensku
  5. Registrácia pobytu občana EÚ na Slovensku
  6. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?
  7. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Nástup do zamestnania

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný oboznámiť vás s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, ak bola uzavretá, ďalej s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu, ktorú máte vykonávať a s právnymi predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný prihlásiť vás ako zamestnanca do zamestnania do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňový úrad. Zdravotná poisťovňa vám pridelí číslo a preukaz poistenca, ktorým sa preukazujete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pri niektorých profesiách je potrebné absolvovať pred nástupom do zamestnania lekársku prehliadku. Ide napr. o práce vyžadujúce spôsobilosť na nočnú prácu, prácu vo výškach, prácu s bremenami, prácu vodiča alebo prácu v hlučnom prostredí.

Zamestnanec

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Pracovná zmluva

Väčšina pracovných zmlúv na Slovenskuje uzatvorená na dobu neurčitú. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na  dva  roky. Za určitých zákonných podmienok ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Pracovný pomer na Slovensku sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovnú zmluvu upravuje Zákonník práce. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti ako druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, stručnú charakteristiku, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Platnú pracovnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru (deň nástupu do práce).

2. Druhy zamestnania

Väčšina pracovných zmlúv v SR je uzatvorená na dobu neurčitú. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Delené pracovné miesto

Pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.

Domácka práca

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

Telepráca

Zamestnanec vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.

Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa

Zamestnávateľ môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohodu o vykonaní práce (najviac 350 hodín v kalendárnom roku), dohodu o pracovnej činnosti (najviac 10 hodín týždenne) a dohodu o brigádnickej práci študentov (najviac 20 hodín týždenne).

Sezónna práca

Sezónna práca sa vyznačuje závislosťou od ročných období, pravidelným ročným opakovaním, jej dĺžka nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku a je vykonávaná na základe:

• pracovnej zmluvy na dobu určitú alebo na čiastočný pracovný úväzok,

• dohody o vykonaní práce,

• dohody o pracovnej činnosti,

• v prípade študenta dohody o brigádnickej práci študentov.

Ak sa sezónne zamestnanie uzatvára na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú, musí byť jasne uvedené dohodnuté obdobie, ktoré je možné vymedziť buď časovým obdobím (napr. presným dátumom) alebo dokončením konkrétnej vykonanej práce.

3. Samostatná zárobková činnosť

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní rozlišuje remeselné, viazané a voľné živnosti. Podľa druhu živnosti je potrebné zistiť, aká odborná spôsobilosť je ako  podmienka prevádzkovania živnosti stanovená. Bližšie informácie poskytne Ministerstvo vnútra SR. Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môže uchádzač o zamestnanie po splnení podmienok dostať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

4. Zamestnávanie občana EÚ na Slovensku

Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu na formulári „informačná karta“ najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Zamestnávateľ, u ktorého bolo ukončené zamestnanie občana EÚ, informuje úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania na rovnakom formulári.

Ak ide o občana EÚ vyslaného na výkon práce na územie SR, tento formulár predloží úradu v mieste výkonu práce vyslaného občana EÚ tá tuzemská právnická alebo fyzická osoba (informujúca organizácia), s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu, z ktorej vyplýva vyslanie zamestnancov na výkon práce na územie SR. Informujúca organizácia má ohlasovaciu povinnosť voči úradu aj v prípade ukončenia vyslania občana EÚ na výkon práce na územie SR. Túto povinnosť si rovnako plní v lehote siedmich pracovných dní od ukončenia vyslania na formulári informačná karta.

Tieto informácie majú pre občana EÚ informatívny charakter, keďže táto povinnosť registrácie informačnej karty na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je na strane zamestnávateľa. Bližšie informácie o zamestnávaní občanov EÚ získate na stránke EURES.

5. Registrácia pobytu občana EÚ na Slovensku

Pred nástupom do zamestnania, je občan EÚ povinný vybaviť si registračné procedúry týkajúce sa  pobytu na príslušnom policajnom útvare.

Občania EÚ potrebujú na vstup na územie Slovenskej republiky (ďalej len SR) platný preukaz totožnosti alebo cestovný doklad. Občan EÚ je povinný ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru (ďalej len PZ) do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR. Ak sa občan EÚ ubytuje v ubytovacom zariadení, túto povinnosť má ubytovateľ. Občan EÚ, ktorý sa zdržiava na území SR dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Občan EÚ môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“ s platnosťou na 5 rokov osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa miesta pobytu v SR.  Občan EÚ má právo na trvalý pobyt, ak sa na území SR zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov.

6. Na koho sa môže občan EÚ obrátiť?

7. Sankcie za nedodržanie povinností

Nedodržanie povinnosti predložiť na úrad práce informačnú kartu pri zamestnaní resp. vyslaní na výkon práce občana EÚ a pri ukončení zamestnania resp. vyslania sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti a zamestnávateľovi, hostiteľskému subjektu alebo informujúcej organizácii hrozí finančná pokuta v zmysle § 68a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Občan EÚ sa dopustí priestupku, ak poruší povinnosť nahlásiť začiatok pobytu na území SR na policajnom útvare do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR a povinnosť požiadať o registráciu pobytu na území SR, ak sa zdržiava na území SR dlhšie ako 3 mesiace podľa zákona o pobyte cudzincov § 118 ods. 2.

Dátum poslednej zmeny: 29. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lokalita

  • Slovensko